МБАЛ - Шумен

В лечебните заведения в Шуменска област има значително по-малко легла в сравнение със средния показател за страната.  Осигуреността на населението с лекари също е по-ниско от средното за страната. Това показват данните на регионалната статистика.

Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2017 г. заведенията за болнична помощ в област Шумен са 5 и имат общо 881 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 39 с 42 легла, а другите лечебни и здравни заведения в областта са 2, без разкрити легла.

В сравнение с 2016 г. броят на болниците в област Шумен не се променя, а броят на леглата намалява с 0.5%.  Многопрофилните болници в региона са две с 483 легла. В тези заведения е съсредоточен 54.8% от легловия фонд на заведенията за болнична помощ в областта.

Осигуреността с болнични легла в края на 2017 г. в област Шумен е 509.3 на 100 000 души от населението при 748.1 за страната.

Заведенията за извънболнична помощ включват медицински центрове, диагностично-консултативни центрове, самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории, дентални и медико-дентални центрове. Сред заведенията, които се занимават с клинична медицина най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове – 13 заведения с 36 легла.

Към другите лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, хосписи и други. В област Шумен спрямо 2016 г., броят им не се променя

Медицински персонал

Към 31.12.2017 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Шумен практикуват 593 лекари, с 44 повече в сравнение с 2016 г., когато лекарите са били 539.  В здравните заведения има още 143 лекари по дентална медицина и 3 фармацевти.  Медицинските специалисти по здравни грижи са 979, като 677 (69.2%) от тях са медицински сестри.

Към посочената дата в заведенията за болнична помощ в областта практикуват 250 лекари, 3 фармацевти и 550 медицински специалисти по здравни грижи.

В заведенията за извънболнична помощ на основен трудов договор работят 307 лекари (вкл. работещите в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК), а лекарите по дентална медицина са 143.

В другите лечебни и здравни заведения работят 36 лекари и 318 медицински специалисти по здравни грижи.

В област Шумен в структурата на лекарите по специалности делът на общопрактикуващите лекари е 20.4% или 121 на брой, практикуващите кардиология са 31, или 5.2%, а спешна медицина – 28, или 4.7% от обшия брой на лекарите.

Осигуреността с лекари в края на 2017 г. общо за страната е 42.7 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 11.9 на 10 000 души от населението.

Показателят за осигуреност с лекари по региони варира от 26.4 до 59.7 на 10 000 души от населението.  В област Шумен осигуреността с лекари е 34.3 на 10 000 души от населението, с 8.4 процентни пункта по-ниска от средната за страната.

Най-висока е осигуреността на населението с лекари в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници. С осигуреност над средната за страната са областите: Плевен (59.7 на 10 000 души от населението), Пловдив (51.4), София (столица) (51.0), Варна (49.8) и Стара Загора (43.4).

Най-ниски са стойностите на показателя в областите Кърджали (26.4 на 10 000 души от населението), Добрич (27.2) и Перник (27.3).

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име