През 2017 г. нивото на общата смъртност в Шуменска област се задържа високо, показват данните на статистиката.  Броят на умрелите е 2 726 души, със 178 души повече /или със 7.0%/ в сравнение с предходната 2016 г.

Броят на починалите намалява се увеличава в осем от 19-те общини в региона и намалява само в две.

Коефициентът на обща смъртност, който се измерва с броя на умрелите лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението, е 15.7‰ (14.6‰ за 2016 г.), при 15.5‰ за страната.  Това е най-високият коефициент на смъртност в региона, измерван пред последните десет години.  Най-нисък е бил през 2009 г. – 13.7‰.

Данни по общини

През изминалата година в област Шумен най-ниска смъртност е регистрирана в общините Каолиново (12.3‰) и Никола Козлево (12.8‰).

Смъртността е най-висока в община Смядово (23.6‰), следвана от общините Нови пазар (18.9‰) и Хитрино (18.5‰).  В община Шумен общата смъртност (14.7‰) е по-ниска от средната за областта.

По-висока смъртност при мъжете

Смъртността сред мъжете в областта е 16.5‰ и продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените – 14.9‰.  През 2017 г. на 1 000 жени умират 1 064 мъже.

Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата – 17.9‰, отколкото в градовете – 14.3‰.

ЕС

Общо за ЕС-28 коефициентът на смъртност през 2016 г. е 10.0‰.

Равнището на общата смъртност на населението в България е най-високо сред европейските страни.

С най-ниска смъртност са Ирландия и Кипър – по 6.4‰, и Люксембург – 6.8‰. Освен в България значително по-висока от средната за ЕС-28 е стойността на този показател само в Латвия – 14.6‰, и Литва – 14.3‰.

България

С най-висока смъртност в страната през 2017 г. са областите Видин – 22.7‰, и Монтана и Ловеч – по 21.1‰.  В седем области смъртността е по-ниска от общата за страната, като най-ниска е в София (столица) – 11.6‰.

По посочения показател, сред 28-те области в страната подредени по възходящ ред, област Шумен заема осмо място.

Показателят за преждевременната смъртност  в област Шумен през 2017 г. е 21.2% (20.9% за страната). В стойностите на показателя има съществени разлики при мъжете и жените.  Починалите жени на възраст под 65 години са 15.8% от всички умрели жени, а при мъжете този показател е 26.2%.

Детска смъртност

През 2017 г. в област Шумен са починали 10 деца на възраст до една година, като броят е идентичен с този от 2016 г. През последните десет години броят на умрелите деца на възраст до една година е най-голям през 2008 г. – 32, а най-малък през 2016 и 2017 години.

Коефициентът на детска смъртност  е 7.1‰, при 6.4‰ за страната. За сравнение, през 2001 г. стойността на коефициента на детска смъртност в областта е бил 21.1‰, през 2005 г. – 9.0‰, през 2010 г. – 16.2‰, а през 2015 г. – 8.1‰.

В регионален аспект през 2017 г. в общо единадесет области коефициентът на детска смъртност е по-нисък от средния за страната, като най-нисък е в областите Видин – 1.7‰ и София (столица) – 2.6‰.  Най-висока стойност на коефициента на детска смъртност е регистрирана в областите Добрич – 12.9‰ и Сливен – 12.6‰.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име