Работещите в Шуменска област към края на септември намаляват с 552 души или с 1.2% в сравнение с края на юни 2018 г., съобщиха от регионалната статистика.  Сега броят на наетите по трудови правоотношения е 44 052 души.

Намаление на наетите лица е регистрирано в 12 от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Култура, спорт и развлечения” – с 10.3%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – със 7.1% и „Образование“ – с 5.0%.

Увеличение се наблюдава в седем отрасъла, като то е най-голямо в „Строителство“ – с 13.4%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 10.2% и „Добивна промишленост” – с 5.0%.

Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 28.4% и 15.6%.

Съпоставката с третото тримесечие на 2017 г. сочи, че на годишна база към 30 септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта са с 936 или с 2.2% повече.

В края на третото тримесечие на 2018 г. наетите в държавното управление в област Шумен са 1 958, в образованието – 3 869, а в хуманното здравеопазване и социалните дейности – 3 763.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2018 г. областта заема 13-то място сред 28-те области в страната.  Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 761 300 души, а най-малък в област Видин – само 15 800 души.

Работна заплата

В област Шумен средната брутна месечна работна заплата за юли 2018 г. е 892 лв., за август – 882 лв., за септември – 923 лева, а за тримесечието – 899 лв.

Средното възнаграждение в областта остава значително по-ниско от това за страната, което за месец септември 2018 г. е 1 135 лева.

По размер на средната работна заплата за месец септември област Шумен заема 11-то сред 28-те области на страната.  С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) – 1 513 лв., а с най-ниско е област Благоевград –  747 лева.

През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен намалява спрямо второто тримесечие с 1.0% до 899 лева.  Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление са „Други дейности” и „Строителство“, а най-голямо увеличение се наблюдава в „Добивна промишленост“ и „Професионални дейности и научни изследвания“.

На годишна база обаче средното месечно възнаграждение в областта нараства със 7.3%, спрямо същото тримесечие на 2017 г.   Средната месечна заплата през третото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 8.1%, а в частния сектор – с 6.8%.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име