65,1% от работодателите ще търсят да наемат нов персонал през следващите 12 месеца, съобщи Агенцията по заетостта.  Данните са от анкетно проучване, проведено сред работодателите през втората половина на 2018 г. в 28-те области в страната. Според резултатите се очертава тенденция за увеличаване на търсенето на кадри през 2019 г.

В проучването се включиха общо 5 708 работодатели от 2621 предприятия в страната.  Данните показват, че 75% от тях имат намерение да предложат през следващите 12 месеца постоянна заетост на новите си работници. Изцяло сезонни работници ще търсят едва 6% от работодателите, което е знак, че дори в типично сезонни икономически области работодателите имат намерение да задържат целогодишно наетия персонал.

Най-много свободни позиции в София, Пловдив, Варна и Бургас

Най-голям брой свободни позиции са заявени в административните области София-град, Пловдив, Варна и Бургас, като свободните работни места в София-град са най-много – 4 пъти повече от другите изброени области.

Най-резервирани пък са работодателите в областите Разград, Видин, Кюстендил, Силистра, Монтана, Перник, Търговище и Ямбол.

Над 50% от свободните позиции са за 20 от предложените общо 183 професии от Списъка на професиите за професионално обучение, а именно: машинен оператор (17 176), продавач – консултант (16 825), строител (12 333), камериер (10 490), готвач (9 454), помощник в строителството (8 109), оператор в производството на облекло (7 674), сервитьор-барман (7 524), заварчик (7 426), работник в хранително – вкусовата промишленост (7 529), строител монтажник (6 919), електротехник (6 616),  шивач (6 371), охранител (6 172), строителен техник (5 910), електромонтьор (5 443), администратор в хотелиерството (4 697), машинен техник (4 627), касиер (4 014), машинен монтьор (3 830) и др.

През следващите 12 месеца ще се търсят и нови работници с професии, изискващи висше образование или специфична правоспособност.  Сред тях най-търсени ще са шофьорите – заявени са общо 5 619 необходими кадри за тежкотоварен, международен, автобусен, селскостопански и др. видове транспорт.

Над 12% от общия брой на заявените потребности са търсените инженери, както и специалистите в здравеопазването – лекари, медицински сестри, медицински специалисти, рехабилитатори и др.   Над 10% пък са необходимите специалисти за образователната система, около 4,5% са ИТ специалистите.

Сред работниците без квалификация най-търсени през 2019 г. ще бъдат кадрите в преработвателната промишленост, следвани от тези в добивната промишленост и  селскостопанските работници.

Участниците в анкетата имаха възможността да заявят потребности и от предложените им 23 вида други умения и 8 ключови компетентности на търсените кадри. Резултатите показват, че към момента работодателите предпочитат наличието на личностни качества, а за придобиването на професионални умения разчитат на работния процес – над 83 % от анкетираните търсят в кандидатите умения за самоконтрол и дисциплина, 61,8% – за работа под напрежение и 57,5% държат на знанията по „Здравословни и безопасни условия на труд”.  Административните умения, уменията за работа с клиенти, за внедряване на стандарти и системи за управление на качеството са желани от по-малко от половината анкетирани.

Потребностите от кадри след 3 години

Работодателите посочиха и очакванията си за необходимите след 3 години кадри от професионални направления или области на висшето и средното образование.

Резултатите показват, че около 75 % от работодателите след 3 години ще се нуждаят от близо 30 000 специалисти с висше образование.  От изброените в анкетната карта професионални направления най-голям дял заемат инженерите по електротехника, електроника и автоматика (12%), следвани от машинните инженери (11%), специалистите по информатика и компютърни науки, комуникационна и компютърна техника (9%).

Най-малко потребности анкетираните са заявили за висшисти от направления „Право” и „Химични технологии” – 1% от всички висшисти, следвани от „Общо инженерство” – 4%.  Популярните направления като „Икономика”, „Администрация и управление” и „Туризъм” са в средата на класацията със 7 – 8%.

В следващите 3 години се очертава значително по-голямо търсене и за средни специалисти. Над 81 000 работници с такава подготовка ще са необходими в изброените в анкетата 40 професионални направления.  Като най-необходими се очертават тези в производствените технологии – текстил, облекло, обувки и кожа (над 9 000 работни места), следват строителните специалисти (с близо 8 000 работни позиции), около 5 000 броя са специалистите по машиностроене, металообработка и металургия и специалистите по хранителни технологии.

Символично ще е търсенето след 3 години на средни специалисти в химичните технологии, денталната медицина, медицинската диагностика, финансите, банковото и застрахователното дело, счетоводството и данъчното облагане, минното дело и горското стопанство.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име