През 2017 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Шумен са били общо 292 милиона лева, което е с 21 % повече в сравнение с предходната година, съобщиха от регионалната статистика.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 152 милиона лева, с 34.4% повече спрямо 2016 г.

Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е секторът на услугите – търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство, където са вложени общо 51 милиона лева, с 18.5% повече в сравнение с предходната година.

В сектор „Строителство“ обаче има сериозен спад на инвестициите – през 2017 г. разходите за ДМА са 7 милиона лева или с 55.9% по-малко в сравнение с 2016 г.

През 2017 г. в структурата на разходите за придобиване на ДМА по видове се наблюдава нарастване на направените инвестиции в сгради, строителни съоръжения и конструкции, както и в машини, производствено оборудване и апаратура, като относителните им дялове нарастват съответно с 3.2 и 5.6 пункта повече в сравнение с предходната година.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име