През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 4.8% спрямо третото тримесечие на 2018 г. и достига 1 171 лева.  През декември пък средното възнаграждение надхвърли границата от 1200 лв. и достигна 1 205 лв.   Това съобщи днес Националният статистически институт, който публикува данните на сайта си.  Ето и подробностите:

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2018 г. е 1 157 лв., за ноември  – 1 151 лв. и за декември – 1 205 лева.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата e 1 171 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2018 г. с 4.8%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 13.7%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 6.5%, и „Добивна промишленост“ и „Други дейности“- по 5.7%.

На годишна база, през четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата нараства с 6.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 13.9%, „Добивна промишленост“ – с 10.1%, и „Преработваща промишленост“ – с 9.4%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2018 г. са:

  •  „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 2 788 лева
  •  „Финансови и застрахователни дейности“ – 1 933 лева
  •  „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 888 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:  „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 705 лева,  „Други дейности“ – 833 лева,  „Строителство“ – 901 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства със 7.4%, а в частния – с 6.8%.

Заради нарастването на средните работни заплати в страната, възнагражденията на депутатите се увеличават с 288 лв. месечно, изчисли БТВ.  Народните представители, които участват и в постоянни комисии, вече ще се разписват срещу 4 378 лв.  Заплатите на министрите пък се увеличават с 374 лв. и стават почти 5000 лв.  

Трудова заетост

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2018 г. намаляват с 26.3 хиляди или с 1.1% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 2.29 милиона.  Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 8.9%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 8.7%, и в „Други дейности“ – с 2.4%.  Най-голямо увеличение на наетите лица е регистрирано в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Образование“ – по 0.7%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 22.0 и 17.2%.

На годишна база, в края на декември 2018 г. в сравнение с 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 14.6 хиляди или с 0.6%.  Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ – с 6.8 хиляди, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 4.4 хиляди и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 3.1 хиляди, а най-голямо намаление – в „Преработваща промишленост“ – с 2.3 хиляди.  В процентно изражение увеличението е най-значително отново в икономическите дейности „Строителство“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – съответно с 5.7 и 5.2%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Добивна промишленост“ – с 3.0%.

 

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име