Увеличава се броят на малолетните и непълнолетните в Шуменска област, които се водят на отчет в Детска педагогическа стая /ДПС/ за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.  Данните на регионалната статистика показват, че само през миналата година са регистрирани 97 нови нарушители.  67 % от всички регистрирани са на възраст от 14 до 17 години. Повечето нарушения и престъпления се извършват от момчета, които са 76 % от водените на отчет.

Противообществени прояви

През 2018 г. през Детска педагогическа стая са преминали общо 196 младежи за извършени от тях противообществени прояви.  От тях малолетните са 55 (28.1%), а непълнолетните – 141 (71.9%).  Спрямо 2017 г. броят им се увеличава с 13 лица или със 7.1%.

В структурата на противообществените прояви в област Шумен най-голям е делът на преминалите през ДПС за бягство от дома, от специализирана институция или от социална услуга – 8.7%, следвани от употреба на психоактивни вещества – 7.1% и повреждане на обществена и/или частна собственост – 6.6%.

Извършени престъпления

През 2018 г. в област Шумен броят на малолетните и непълнолетните лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления е 158 – с 18 лица /12.9%/ повече в сравнение с 2017 г.   От тях 37 лица са на възраст от 8 до 13 години.

Кражбите са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните.  Извършители на кражби са 113 лица, или 71.5% от всички, преминали през ДПС за извършени престъпления.  Най-висок е делът на извършителите на взломни кражби – 30.1% (34 лица), следвани от кражби от магазини или други търговски обекти – 16.8% ( 19 лица).

В областта 14 лица на възраст от 8 до 17 години са регистрирани за унищожаване и повреждане на имущество, 12 лица (7.6%) – за хулиганство, 6 лица (3.8%) – за нанесени телесни повреди.

Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления

През 2018 г. в област Шумен пострадали от престъпления са 47 деца, от които 26 са момчета, а 21 – момичета. Малолетни са 23 лица, а непълнолетни – 24.

През 2018 г. най-голям е броят и делът на малолетните и непълнолетните, пострадали от нанесени телесни повреди – 8 лица и кражби – 7 лица.

Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в област Шумен са образували 145 възпитателни дела, от които 122 (84.1%) – по предложение на органите на прокуратурата. Броят на решените дела през годината е 145, като от тях в срок до един месец са решени 98 дела. Прекратени са 7 дела. В края на 2018 г. 3 дела, или 2.1% от образуваните, са останали несвършени.

През 2018 г. местните комисии са наложили 258 възпитателни мерки на малолетните и непълнолетните на 197 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 203 общественоопасни деяния.

Най-често налаганите възпитателни мерки са:  „предупреждение“ – в 126 случая (48.8%); „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ – в 46 случая (17.8%); „задължаване да участва в консултации, обучения и програми“ – в 18 случая (7.0%);, „предупреждаване за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца“ – на 16 малолетни и непълнолетни (6.2%).

През 2018 г. 55 деца са преминали през съществуващите на територията на област Шумен консултативни кабинети, а обществените възпитатели са работили със 105 лица на възраст 8 – 17 години. Организирани са 18 тематични кампании за превенция, в които са обхванати 4 000 лица.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име