Графика, която показва движението на работната заплата в Шуменско от 2017 г. досега

Средната работна заплата в Шуменска област се е повишавала през първото тримесечие на 2019 г. и е достигнала 992 лв. през месец март, съобщиха от регионалната статистика.  Според данните на статистиката, средната брутна месечна работна заплата за януари е 932 лв., за февруари – 942 лв., а за март – 992 лева.

Доходите в региона остават значително по-ниски от тези за страната – през месец март средната работна заплата в страната е била 1 247 лева.

По размер на средната работна заплата за месец март област Шумен заема единадесето място сред 28-те области на страната. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) – 1 724 лв., а с най-ниско е област Благоевград – 787 лева.

През първото тримесечие на 2019 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. с 2.9% до 955 лева.  Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Добивна промишленост“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Административни и спомагателни дейности“, а най-голямо намаление се наблюдава в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

През наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта нараства с 9.3%, спрямо същото тримесечие на 2018 г.  Спрямо същия период на 2018 г., средната работна заплата през първото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 11.1%, а в частния сектор – с 8.3%.

Трудова заетост

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на март 2019 г. нарастват с 916 души, или с 2.1% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 44 699 души.

Увеличение на наетите лица е регистрирано в осем от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение увеличението е най-значимо в „Добивна промишленост“, „Култура, спорт и развлечения“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.  Намаление се наблюдава в десет отрасъла, като то е най-голямо в „Други дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство”.

Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 29.7% и 15.6%.

В края на първото тримесечие на 2019 г. наетите в държавното управление в област Шумен са 1 885, в образованието – 4 173, а в хуманното здравеопазване и социална работа – 3 821.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение, областта заема 13-то място сред всички 28 области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 774 600 души, а най-малък в област Видин – 16 500 души.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име