След подаден сигнал от гражданин за замърсяване на микроязовир Ялъдере с фекалии, експерти от РИОСВ-Шумен, БДДР-Плевен, ОДБХ-Търговище, Община Омуртаг и Рeгионална лаборатория-Шумен към Агенцията по околна среда извършиха съвместна проверка на язовир Омуртаг (Ялъдере) и на кравеферма „Олимп 131“ на ЕТ „Исмет Шабанов“, съобщиха от екоинспекцията.

При проверката на язовира се установи, че цветът на водата е жълтозелен, но няма отлагания в зоната на контакт на водата и брега, както и мъртва риба, допълват от РИОСВ.  Взети са две проби от повърхностните води на язовира за установяване на качеството на водата.

Паралелно с огледа на язовира е извършена проверка на кравеферма „Олимп 131“ на ЕТ „Исмет Шабанов“, гр. Омуртаг, като възможен източник на замърсяването. Експертите констатираха, че торовата течност от кравефермата се събира в бетонова яма в лошо техническо състояние, като се наблюдават течове.  Оттичането на битово-фекалните отпадъчни води е към дерето, вливащо се в язовира. На брега е установено и депониране на торова маса върху земната повърхност, която при валежи също може да попадне в дерето, приток на язовир Омуртаг.

Съставен е констативен протокол от РИОСВ – Шумен и са издадени съответните предписания. За установените нарушения предстои съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име