Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

Музеи

Към 31.12.2018 г. в област Шумен функционират 4 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

През 2018 г. музеите на областта са посетени от 185.0 хил. посетители, като 21.4 хил. от тях са чужденци, а 27.6 хил. от посещенията са осъществени в дните със свободен вход. В сравнение с 2017 г. общият брой посетители е намалял с 4.9%. Отчетено е увеличение на чуждестранните посетители – с 4.6 хил., или с 27.7%.

Към 31.12.2018 г. наличността на фондовите единици в музеите на област Шумен е 205.7 хил., като 3.9 хил. от тях са електронни. Спрямо 31.12.2017 г. броят на фондовите единици в музеите на област Шумен се увеличава с 0.7%.

Персоналът на музеите през 2018 г. в областта е 100 души (85 щатни и 15 извънщатни), като в сравнение с 2017 г. намалява с 1.0%.

Сценични изкуства

През 2018 г. в държавния драматично-куклен театър в гр. Шумен са организирани 345 представления, посетени от 28.5 хил. зрители, като в сравнение с 2017 г. представленията се увеличават с 31.2%, а посещенията намаляват – със 7.4%. Средният брой посетители на едно представление намалява от 117 лица през 2017 г. на 83 лица през 2018 година.

През 2018 г. в област Шумен развиват дейност 2 музикални колектива. Представленията на тези колективи намаляват с 5.2%, а посещенията – с 6.2% в сравнение с 2017 година.

През 2018 г. са осъществени 50 концерта, организирани от музикална агенция, посетени от 42.0 хил. лица.

Библиотеки  

През 2018 г. в област Шумен библиотеките с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни единици са 2, като библиотечният фонд се състои от 1 081.1 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания – вестници, списания, бюлетини и други.

Регистрираните читатели са 9.2 хил., или с 9.1% по-малко в сравнение с предходната година, докато посещенията се увеличават с 31.3% и достигат 210.3 хиляди.

Заетият библиотечен фонд е 246.8 хил. библиотечни единици.

Кино

През 2018 г. в област Шумен са прожектирани 164 филма, а броят на прожекциите е 3 237. Според националността филмите се разпределят, както следва: 35 български, 23 европейски, 97 от САЩ и 9 от други страни. Броят на зрителите през годината е 21.8 хиляди.

Издателска дейност

Националният статистически институт осигурява данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

През 2018 г. в област Шумен са издадени 131 книги с тираж 14 хил. екземпляра и 18 брошури с тираж 2 хил. броя. В сравнение с предходната година броят на издадените книги и брошури се увеличава с 45 (43.3%), а средният тираж намалява от 118 през 2017 г. на 110 през 2018 г., или със 7.1%.

 

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име