В Шуменска област има по-малко лекари, стоматолози и болнични легла в сравнение със средните показатели за страната. Данните са на регионалното статистическо бюро.

Лечебни заведения

Към 31.12.2018 г. в област Шумен работят 5 заведения за болнична помощ с 876 легла, 36 заведения за извънболнична помощ с 42 легла, както и 3 други лечебни и здравни заведения без разкрити легла.

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове.  В сравнение с 2017 г. броят на болниците в област Шумен не се променя, а броят на леглата намалява с 5 или с 0.6%.

Многопрофилните болници в област Шумен са 2, с общо 465 легла.  В тези заведения е съсредоточен 53.1% от легловия фонд на заведенията за болнична помощ в областта.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2018 г. в област Шумен е 508.3 на 100 000 души от населението, при 759.6 за страната.

Заведенията за извънболнична помощ включват медицински центрове, диагностично-консултативни центрове, самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории, дентални и медико-дентални центрове. В сравнение с предходната 2017 г. броят им намалява с 3.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, хосписите и други.

Медицински персонал

Към 31.12.2018 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Шумен практикуват 518 лекари.  Медицинските специалисти по здравни грижи са 960, като 670 (69.8%) от тях са медицински сестри.  Фармацевтите са 4, а работещият друг персонал с немедицинско образование е 832 души.

  • В заведенията за болнична помощ в областта практикуват 240 лекари, 4 фармацевти, 529 медицински специалисти по здравни грижи и 481 души друг персонал.
  • В заведенията за извънболнична помощ на основен трудов договор работят 237 лекари (вкл. работещите в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК), а лекарите по дентална медицина са 113.
  • В другите лечебни и здравни заведения работят 41 лекари, 318 медицински специалисти по здравни грижи и 291 души друг персонал.

В структурата на лекарите по специалности в област Шумен, най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 99 или 19.1% от всички лекари в областта, следвани от: Кардиология – 7.3%, Акушерство и гинекология – 6.6%, Спешна медицина и Хирургия – по 6.0%.

Осигуреност с лекари и лекари по дентална медицина

Осигуреността с лекари в края на 2018 г. общо за страната е 42.4 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 10.3 на 10 000 души.

Осигуреността на населението с лекари по области варира от 25.9 до 62.0 на 10 000 души, като най-висока е в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници.  Стойности над този за страната има показателят в областите Плевен – 62.0 на 10 000 души, Пловдив – 51.2, София (столица) – 50.9 и Варна -50.0.

Най-нисък е показателят за областите Кърджали – 25.9 на 10 000 души, Добрич – 26.7 и Перник – 28.6.

В област Шумен осигуреността с лекари е 30.1 на 10 000 души, което е с 12.3 пункта по-ниско от средното за страната.  Осигуреността с общопрактикуващи лекари е 5.7, с 0.3 пункта по-ниска от средната за страната, а осигуреността с лекари по дентална медицина в област Шумен е 6.6 на 10 000 души от населението.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име