Младите хора от 20 до 29 години са най-голямата група на изселващите се от Шумен. На снимката: една от младите шуменски рокгрупи, които вероятно също няма да останат в града. Архив Radian.bg

109 810 българи са сменили местоживеенето си в рамките на страната през 2018 г.  Най-много са се преселили в област София (столица) – 18 574 души.  Сред тях 224 са от Шуменска област, съобщиха от регионалната статистика.

През 2018 г. жителите на региона, които са сменили своето обичайно местоживеене с друго населено място в рамките на страната, са 3 074 души (3 302 през 2017 г.).  От тях 1 559 лица (50.7%) са се преселили в населено място от областта (1 494 през 2017 г.). Сред мигриращите 600 души (38.5%) са мъже и 959 (61.5%) са жени.

В границите на областта най-голямо териториално движение има по направлението „село – град“ (42.7%).  Значително по-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направленията „град – село“ (24.9%), „село – село“ (20.3%) и „град – град“ (12.2%).  При преселванията в рамките на областта най-голям е броят и относителният дял на изселените и заселените от и в община Шумен.

Общият брой на изселените, които са напуснали областта, преселвайки се в други области на страната е 1 515.  От тях 516 са избрали за ново местоживеене област Варна (559 през 2017 г.). Както в предходни години, така и през 2018 г. област Варна, заедно с област София (столица), са с най-големи относителни дялове в миграционния поток, насочен извън Шуменския регион.

Сред всички лица от област Шумен, сменили своето местоживеене през 2018 г. (в рамките на областта и в страната), с най-голям относителен дял са тези, във възрастовата група 20 – 29 години (21.6%), следвани от лицата от 30 до 39 години (16.3%).

През 2018 г. сред 10-те общини на област Шумен, положителен механичен прираст (вътрешна миграция), при който броят на заселените надвишава броя на изселените, е регистриран в 8 от общините, а в две общини механичният прираст е отрицателен. За община Шумен механичният прираст е 105.

Населените места в областта са 151 на брой, като през 2018 г. преобладаващата част от тях (91) са с положителен механичен прираст. В 47 населени места механичният прираст е отрицателен, а в 13 броят на заселените и изселените съвпада.

В областния център броят на заселените е 1 518, а броят на изселените – 1 462.

През миналата година жителите на другите 27 области от страната, заселили се в област Шумен, са 1 203 (1 133 през 2017 г.). От тях 25.5% са от област Варна, а 14.6% – от област София (столица).

През 2018 г. лицата, които са заявили промяна на своя настоящ адрес от област Шумен в чужбина, или емигрантите, са 654 (935 през 2017 г.).

Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в област Шумен, или потокът на имигрантите, включва завърналите се български граждани, както и граждани на други държави, получили разрешение или статут за пребиваване на територията на областта.  През 2018 г. техният брой е 1 672 (1 417 през 2017 г.).

През 2018 г. в страната 29 559 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България.  Най-висок е делът на имигрантите от Турция (29.9%), Руската федерация (11.0%) и Германия (7.2%).

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име