След 1990 г. демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението, което е характерно и за област Шумен.

Коефициентът на естествен прираст се измерва чрез разликата между броя на живородените и броя на умрелите на 1 000 души от средногодишния брой на населението.

За област Шумен стойността на посочения показател през 2018 г. е същата като 2017 г. и е най-ниска от 1991 г. насам – минус 7.6 промила, като в градовете е минус 6.2‰, а в селата минус 10.0‰. Това съобщиха от регионалната статистика.

През 2018 г. и в десетте общини от областта показателят има отрицателни стойности. Най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателен естествен прираст има в община Смядово (минус 17.7‰), следвана от общините Хитрино и Каспичан, съответно – минус 13.9‰ и минус 13.0‰, а най-малко в общините Никола Козлево (минус 0.4‰), Върбица (минус 4.0‰) и Каолиново (минус 4.9‰).

В община Шумен през миналата година коефициентът на естествен прираст е минус 6.9‰ (минус 7.1‰ за 2017 г.).

От графиката се вижда, че след 2012 г. рязко започва да намалява населението и в градовете, а през 2018 г. в селата от региона е отчетен най-ниския отрицателен прираст досега – минус 10 промила.

Ситуацията в страната

През 2018 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст, като общо за България стойността на показателя е минус 6.5‰.  Област Шумен е на десето място сред 28-те области.

С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) – минус 1.9‰ и Сливен – минус 3.6‰.

С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин – минус 16.4‰, следвана от областите Монтана – минус 14.0‰ и Кюстендил – минус 13.4‰.  В девет области населението намалява с над 10 промила през 2018 г.

Ситуацията в ЕС

Коефициентът на естествения прираст общо за ЕС-28 през 2017 г. е минус 0.4‰.

13 страни имат положителен естествен прираст, като най-висок е този показател в Ирландия (6.6‰), Кипър (3.8‰) и Люксембург (3.2‰).

Освен нашата страна, която е начело с най-висок отрицателен прираст, с високи стойности на отрицателен естествен прираст на населението са Латвия и Хърватия – по минус 4.1‰, и Литва – минус 4.0‰.

Механичен прираст

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст, който се формира като разлика между броя на заселилите се и броя на изселилите се.  През 2018 г. нетното салдо от външната миграция за страната е отрицателно – минус 3 666 души, а намалението на населението в резултат на външната миграция през 2018 г., измерено чрез коефициента на нетна миграция, е минус 0.5‰

Нетното салдо от външната миграция в област Шумен през 2018 г. е положително (5.9‰), докато механичният прираст от вътрешната миграция е отрицателен – минус 1.8‰.

През 2018 г. шест области имат положителен механичен прираст: Кърджали (15.3‰), Шумен (4.1‰), София (столица) (3.9‰), Пловдив (3.1‰), Варна (2.2‰), Бургас (1.3‰). С най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателния механичен прираст са областите Смолян (-8.1‰), Видин (-7.6‰) и Враца (-7.5‰).

В резултат на влиянието на естествения и механичния прираст през 2018 г. населението в област Шумен намалява с 611 души или с 0.4%.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име