В област Шумен средната брутна годишна работна заплата за 2016 г. е 9 026 лв. при 11 379 лв. средно за страната, съобщиха от регионалната статистика.  По размер на средната работна заплата за 2016 г. област Шумен заема единадесето място сред 28-те области на страната.  С най-високо средно възнаграждение през годината е област София (столица) – 15 658 лв., а с най-ниско е област Видин – 7 522 лева.

През 2016 г. средната годишна брутна работна заплата в област Шумен се увеличава спрямо 2015 г. с 6.1%.  Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 29.0% и „Култура, спорт и развлечения” – с 10.9%, а най-голямо намаление се наблюдава в „Строителство” – с 21.9%.

В областта средната годишна работна заплата през 2016 г. в обществения сектор нараства с 6.5% спрямо 2015 г., а в частния сектор – с 6.0%.

Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен за 2016 г. е 42 100 души, което представлява близо 1.9% от общо наетите в страната. В сравнение с 2015 г. работещите в региона намаляват с 0.1%.

Намаление на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо във „Финансови и застрахователни дейности” – с 5.5%.  Увеличение се наблюдава в 111 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 16.4%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 6.4% и „Други дейности“ – с 6.3%.

Разпределението на наетите лица по икономически дейности е както следва: „Преработваща промишленост“ – 29.7%; „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.1%; „Образование“ – 10.3%; „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 8.0%; „Селско, горско и рибно стопанство“ – 6.9% и други.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение през 2016 г., областта заема 13-то място сред 28-те области в страната.  Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 723,3 хиляди, а най-малък в област Видин – 16,5 хиляди.

 

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име