Шумен е сред общините, които имат създадена добра инфраструктура за развитие на устойчива местна система за почтеност, като за трета поредна година общината подобрява стойността на своя индекс и с 3.42 точки заема отново престижната 7-ма позиция.  Това сочат изнесените данни на асоциация „Прозрачност без граници”. Индексът на Местната система за почтеност в България извършва ежегодна сравнителна оценка на антикорупционния капацитет, роля и значението на ключови институции на местно ниво, като общински съвет, кмет, общинска администрация, бизнес, медии, граждански организации, съд и полиция.  Той се съставя от набор показатели за изследване на институциите и структурите във всички областни центрове в страната.

При обща стойност на индекса за страната от 3,29 точки, този на Шумен е 3,42 пункта, което е израз на устойчива тенденция за подобряване от 2015 г. насам.  Основен принос за това продължават да имат общинският съвет (3,6), местната администрация (3,98) и кметската институция, която съществено подобрява индекса си за 2017 г. на 4.11 точки (при 3,87 за предходната година).  Положителен принос към общата стойност на индекса има и ефективната работа местния обществен посредник.

Органите на правораздаването в града също регистрират сериозен принос към местната система за почтеност (3,56).  Като цяло, правоохранителните органи подобряват степента на ефективно разкриване на корупционни престъпления и също регистрират подобрение на индекса за 2017 г. на 3.28 точки (при 2,94 за 2016 г.).

Медиите и партиите – с най-лоши резултати

Влошаване на показателите за 2017 г. регистрират местните политически формации (2,80).  Близък до средния капацитет за принос към развитието на средата на почтеност и леко повишаване на оценките отчитат за 2017 г. гражданските организации (2,92), местните бизнес организации (2,97).

Местните медии (2,71) все още продължават да са длъжници на местната система за почтеност – следва да развият практиките си на прозрачност и почтеност.  Медиите не изпълняват ефективно своята роля да разследват и разкриват случаи на нередности и злоупотреби, както и да информират местната общественост за отрицателните ефекти от явлението корупция, сочи анализът на „Прозрачност без граници“.  Приносът на тези три сектора следва да се укрепва чрез инициативи за граждански контрол над работата на институциите на местно ниво и мерки за противодействие на корупцията и доброто управление.

Медиите в цялата страна са единственият сектор от Местната система за почтеност, чиято оценка отбелязва спад в сравнение с 2016 година: общата стойност на техния индекс за 2017 г. е 2,78.  Макар понижението да е само 0,01 пункт, то отразява тенденция на влошаване на ключови параметри, свързани с управлението на местните и регионални медии и тяхната способност да изпълняват независимо и ефективно своите функции.  Водещи позиции в сектора получават медиите в София (3,61), Стара Загора (3,46), Пловдив (3,43), а на последните места са  Варна (2,40), Кюстендил (2,34), Ловеч (2,21) и Силистра (2,12).

Изследването потвърждава извода от предходната година, че медиите са една от структурите, които се нуждаят от най-съществена инвестиция в разработването и прилагането на инициативи и добри практики за противодействие на отчетливите възприятия за зависимост от външен политически и икономически натиск, недостига на финансови и човешки ресурси, слабата ангажираност с разследването и разкриването на корупция и липсата на последователни политики за придържане към стандартите за журналистическа етика.

Националната класация

В челото на класацията за трета поредна година е Бургас с индекс от 3.74 точки, което подобрение в сравнение с индекса, регистриран за 2016 г. e (3.57). В групата на общини, подобряващи своя индекс през 2017 година са и класираните на второ и трето място, съответно Столична община с индекс 3.69 и Стара Загора с индекс 3.68.

Общините, регистрирали значително повишение на индекса спрямо 2016 г. са Пловдив, заемащ четвърто място в класацията с 3.57 точки, Габрово и Шумен с 3.44 точки, Благоевград и Велико Търново, съответно с 3.41 и 3.40 точки.

Тенденция за значително подобряване на индекса и мястото на общината в общата класация се наблюдава и за всички останали общини, с изключение на Хасково и Монтана, които заемат двете последни позиции с индекс под средната скала от 3.00 точки.

За първа година секторът, отчитащ най-висока стойност на индекса от 3.89 точки са кметските екипи, следвани от традиционно силния индекс за дейността на общинската администрация с 3.79 точки и съдилищата с 3.53 точки.

Значително подобрение на индекса спрямо стойностите за 2016 г. регистрират  общинските съвети с 3.39 точки и ОД на МВР с 3.29 точки.

Секторът с най-слабо представяне в съвкупната класация са местните медии, които запазват стойност на индекса сходен с този от 2016 г. (2,78 точки), следвани на малка разлика от местния бизнес с индекс 2.80 точки и политическите партии с 2.99 точки.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име