Административен съд – Шумен насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание делото, образувано по жалба на „Брамас – 96“ АД срещу предписание на главен инспектор при ОДБХ – гр. Шумен, съобщиха от съда.

С Предписание № 53/04.05.2018г. главен инспектор КХ към ОДБХ – гр. Шумен е наредил „Брамас – 96“ АД да преустанови събирането, транспортирането и обезвреждането на умрели животни от животновъдни обекти, регистрирани по ЗВД; събирането, транспортирането и обезвреждането на умрели животни и на СЖП, добити при клане на животни в обекти само за лични нужди. Със същия акт е предписано да бъдат преустановени горепосочените дейности.

Издаденото предписание е мотивирано с твърдения, че операторът е упражнявал тази дейности в нарушение на закона, а именно в период, в който тази дейност е била възложена на изпълнител „Син Кръст 2016“ ООД, съгласно Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги № 14/21.03.2018г. С предписанието е постановено незабавното му изпълнение.

Административният акт е обжалван от „Брамас 96“ АД, по повод на което е образувано административно дело № 168/2018г. по описа на съда. Законосъобразността на Предписание № 53/04.05.2018г. ще бъде проверена в рамките на административно дело № 168/2018г., насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 06.06.2018г. от 09.30 часа.

С жалбата е направено искане и за спиране на предварителното му изпълнение, аргументирано с твърдения, че то би довело до спиране на дейността на дружеството по посочените дейности и до оставане без работа на заетите в предприятието лица.

С определение от 14.05.2018г., постановено по административно дело № 168/2018г. по описа на съда, състав на Административен съд – гр. Шумен е отхвърлил искането за спиране на предварителното изпълнение на Предписание № 53/04.05.2018г., приемайки, че дружеството не е доказало какви значителни или трудно поправими ще му причини предварителното изпълнение на акта, а е изложил общо твърдение за настъпване на вреди и то от самото предписание, а не от неговото предварително изпълнение. Съдът е посочил още, че евентуалните вреди за юридическото лице не могат да бъдат възприети като значителни или трудно поправими и са несъпоставими с държавния и обществен интерес, обосновал допуснатото предварително изпълнение.

Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име