По данни на Националния статистически институт, към 31.12.2017 г. жилищният фонд в област Шумен се състои от 53 300 жилищни сгради. В градовете се намират 18 300 жилищни сгради, а в селата – 35 000.  Жилищните сгради в региона представляват 2.6% от общия жилищен фонд в страната.

По конструкция преобладават сградите с „Друга“ конструкция – 18 900 или 35.5%, следвани от тухлените сгради с гредоред – 17 000 или 32.2% от всички жилищни сгради и от тухлените сгради с бетонна плоча – 16 000 или 30.0%.  Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 1.4%, а панелните – 0.9%.

В област Шумен преобладават едноетажните жилищни сгради – 36 600 или 68.6% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 14 300 (26.8%), триетажните са 1 400 (2.6%), а жилищните сгради на четири и повече етажа са 1 100.

Към 31.12.2017 г. жилищата в област Шумен са 88 900, с 21 жилища повече в сравнение с 2016 година. Преобладават жилищата с две и три стаи, които са 61.2% от общия брой. Относителният дял на жилищата с четири стаи е 20.7%, на едностайните жилища – 8.9%, на петстайните – 5.4%, а жилищата с шест и повече стаи са 3.8% от всички жилища в областта.

Жилищата в градовете на област Шумен са 53 000 (59.6%), а в селата – 35 000 (40.4%).

По местоживеене (град-село) в големината на жилищата се наблюдават различия, които са най-значими по отношение на едностайните жилища. В градовете на областта техният относителен дял е 12.3%, а в селата – 3.8%.  В селата относителният дял на многостайните жилища е по-голям: четиристайни – 23.0% (19.2 % в градовете); петстайни – 8.7% (3.2% в градовете), с шест и повече стаи – 5.9 % (2.4% в градовете).

Към 31.12.2017 г. полезната площ на жилищата в област Шумен е 6 360 хил. кв. м (6 358 хил. кв. м към 31.12.2016 г.), жилищната площ е 4 772 хил. кв. м (4 771 хил. кв. м към 31.12.2016 г.), а спомагателната площ – 1 007 хил. кв. м (идентична с тази към 31.12.2016 г.).

Средната полезна площ на едно жилище е 71.5 кв. м, като в градовете тя е 74.0 кв. м, а в селата – 67.9 кв. метра.

Къде е Шумен?

Средната жилищна площ на човек в област Шумен е 27.6 кв. метра и е по-ниска от средната за страната, която е 31.1 кв. метра.

По-ниска е и осигуреността с жилища на 1 000 души от населението в област Шумен –  514 при 561 средно за страната. В градовете на областта осигуреността с жилища е 498, а в селата – 540 на хиляда жители.

Населеността на жилищата се определя от средния брой лица, живеещи в едно жилище. За 2017 г. в едно жилище в област Шумен живеят средно 1.9 лица. В градовете живеят средно 2.0 лица в едно жилище, а в селата – 1.9 лица.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица – 86 900 или 97.5% от общия жилищен фонд на област Шумен.

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).

От всички 88 900 жилища в област Шумен 72.2% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 22.3%, електрифицирани само с водопровод – 2.5%, а само електрифицирани – 2.9%.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име