Средногодишният брой на хората, наети по трудово и служебно правоотношение в област Шумен е 42 200 души, което представлява 1.8% от общо наетите в страната.  Това показват обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор, съобщиха от регионалната статистика. В сравнение с 2016 г. броят на наетите в областта се увеличава незначително с 0.1%.

Намаление на наетите лица е регистрирано в 10 икономически дейности, като в процентно изражение то е най-значимо в „Добивна промишленост” и „Професионални дейности и научни изследвания“.

Увеличение се наблюдава в 7 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Финансови и застрахователни дейности“.

Разпределението на наетите лица по икономически дейности е както следва: „Преработваща промишленост“ – 30.1%; „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.6%; „Образование“ – 9.9%; „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 8.0%; „Селско, горско и рибно стопанство“ – 6.9% и други.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение през 2017 г., регионът заема 13-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 739 500 души, а най-малък в област Видин – 16 500.

В област Шумен средната брутна годишна работна заплата за 2017 г. е 9 994 лв., при 12 448 лв. средно за страната.

По размер на средната работна заплата за 2017 г. област Шумен заема 11-то място сред 28-те области на страната.  С най-високо средно възнаграждение през годината е област София (столица) – 17 199 лв., а с най-ниско е област Видин – 8 233 лева.

През 2017 г. средната годишна брутна работна заплата в област Шумен се увеличава спрямо 2016 г. с 10.7%.  Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Финансови и застрахователни дейности“ – с 18.6%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 15.6% и „Професионални дейности и научни изследвания” – с 14.9%.

Намаление на средната годишна брутна заплата се наблюдава в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 11.1%.

В областта средната годишна работна заплата през 2017 г. в обществения сектор нараства с 11.0% спрямо 2016 г., а в частния сектор – с 10.8%.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име