Експерти от РИОСВ – Шумен, басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към агенцията по околна среда провериха сигнал за оцветяване на водите на река Поройна след пивоварна в Шумен, съобщиха от екоинспекцията.

При проверката е установено, че след точка на заустване на дъждовни и дренажни води на обект на „Карлсберг България“ АД има наличие на плаващи леки фракции, отличаващи се видимо като нефтопродукти или мазнини, информират от РИОСВ.

Извършено е двукратно пробонабиране от точката на заустване на отпадъчните води в реката и на приблизително 100 м след нея. Водната проба ще се изследва по показатели: pH, електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород, неразтворени вещества, БПК5, ХПК, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, общ фосфор, фосфати като фосфор, синтетични повърхностно активни вещества и нефтопродукти.

Дадено е предписание на „Карлсберг България“ АД в Шумен да се прекрати заустването на замърсени отпадъчни води посредством канализационна система за дъждовни и дренажни води, заустяващи се в река Поройна.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име