Общо 6 917 нефинансови предприятия са осъществявали дейност в област Шумен през 2017 г., като броят им е с 0.5% повече в сравнение с 2016 г., показват данните на националната статистика.  В обхвата на нефинансовите предприятия НСИ включва всички сектори, с изключение на „Финансови и застрахователни дейности“, „Държавно управление“, „Дейности на организации с нестопанска цел“ и „Дейности на домакинствата“.

Най-голям относителен дял в Шуменско имат нефинансовите предприятия от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, които обхващат 37.4%.  Следват сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ с 11.5% и сектор „Преработваща промишленост” – 9.7%.

Най-голяма е групата на микропредприятията с до 9 заети служители, които са 6 367 или 92% от предприятията в областта. Броят на малките предприятия /от 10 до 49 заети/ е 449, а на средните /от 50 до 249 заети/ е 82.  Големите предприятия, с 250 и повече заети, са 19.

Две трети от активните предприятия – 67.6%, са работили на територията на община Шумен.

Нетните приходи от продажби в област Шумен достигат 3, 436 млрд. лв., като е отчетено увеличение с 9.7% в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи – 44 %.

Произведената продукция в област Шумен през 2017 г. възлиза на 2, 455 млрд. лв. Това е ръст от 13.5% спрямо 2016 г.  Водещ в областта по този показател е сектор „Преработваща промишленост“, където са създадени 59.5% от произведената продукция в областта.

За 2017 г. 76.9% от предприятията в областта са приключили с печалба, 12.7% със загуба и 10.4% с нулев финансов резултат.

В нефинансовите предприятия в област Шумен са заети 38 621 души.  Най-висок е делът на заетите лица в сектор „Преработваща промишленост“ – 13 214 и сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 8 609, които формират 56.5% от общия брой на заетите в областта.

Микропредприятията формират 31.7% от заетите в областта, малките – 23.2%, средните – 17.3% и големите предприятия – 27.8%.

С най-голям относителен дял на заетите лица в нефинансовите предприятия в областта е община Шумен – 74.7%, следвана от общини Нови пазар – 7.0%, Велики Преслав – 5.1% и Каспичан – 4.9%.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име