НОИ - Шумен

Общо 82 трудови злополуки са декларирани в Териториалното поделение на НОИ в Шумен през 2018 г., но три от случаите от които не са признати за трудови, съобщиха от осигурителния институт.  На работното място, във връзка или по повод на извършваната работа, са възникнали 66 трудови злополуки, показват данните на НОИ за трудовия травматизъм и професионалните заболявания.

През периода има една регистрирана злополука със смъртен изход.  Към настоящия момент няма данни за злополуки, довели до инвалидност на пострадалите през 2018 г. лица.

Данните показват, че най най-много злополуки са допуснати в производството на метали, хуманното здравеопазване и държавното управление. Ето и конкретните цифри за злополуките по отралсли: Производството на основни метали – 10 случая,  Хуманно здравеопазване – 10, Държавно управление – 10, Производство на изделия от други неметални минерални суровини – 5, Производство на хранителни продукти – 4, Производство на химични продукти – 3.

През 2018 г. няма ясно изявена тенденция по месеци или сезони за възникване на злополуките.  В сравнение с предходната година нивото на допуснатите трудови злополуки запазва своите стойности – през 2017 г. са декларирани общо 87 злополуки, 5 от които не са признати за трудови.

В национален мащаб област Шумен за поредна година се нарежда на 10-то място сред 28–те области в страната по брой на трудовите злополуки.  Най-много трудови злополуки са декларирани в териториалните поделения на НОИ в София – град, Варна и Пловдив, където са станали почти половината от злополуките в страната. Това е показател, който е пряко свързан и с нивото на икономическо развитие.

През 2018 г. НОИ – Шумен съвместно с Дирекция „Инспекция по труда“ са осъществили 11 разследвания на трудови злополуки, допуснати с 11 лица, информират от НОИ.  През изтеклата година инж. Юлиян Неделчев, главен инспектор по осигуряването в ТП на НОИ – Шумен, е извършил 12 проверки в осигурителите по спазване на нормативните актове на държавното обществено осигуряване. Няма издадени предписания, но са съставени 4 акта за недеклариране на трудова злополука в законно установения срок. За първото тримесечие са извършени 4 проверки в осигурители с издаден 1 акт.

През 2018 г., както и до настоящия момент, на територията на Шуменска област няма регистрирани случаи с професионално заболяване.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име