Административен съд

Административният съд в Шумен отхвърли жалбата на ВиК – Шумен срещу акта за установяване на публично държавно вземане на директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, съобщиха от пресцентъра на съда.

С оспорения акт за установяване на публично държавно вземане № 3/19.02.2019г. е прието, че ВиК – Шумен дължи сума в размер на 485 489.72 лева, представляваща такса за периода 01.01.2017г. – 31.12.2017г. за правото на водовземане от повърхностните води от язовир „Тича“. Това право е предоставено по силата на разрешителни за водовземане на министъра на околната среда и водите.  С разрешенията на ВиК е предоставено правото на водоползване за питейно-битово водоснабдяване на гр. Шумен, община Шумен, гр. Велики Преслав, с. Драгоево, с. Миланово, с. Мокреш, с. Златар, с. Суха река, община Велики Преслав.

Съдът е възприел жалбата за неоснователна и недоказана, отхвърляйки твърденията на дружеството за допуснати нарушения на процедурата по издаване на акта и за неизправност на измервателните уреди. Съдебният състав е посочил още, че представляващият дружеството лично е декларирал количествата с декларация от 26.01.2018г. и доклад от 14.03.2018г., в който освен отнети водни количества е посочена и дължимата сума в размер на 485 489.72 лв.  По тези съображения решаващият състав на Административен съд Шумен е приел атакувания административен акт за правилен и законосъобразен.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име