Иван Иванов

Каква е отговорността на регионалното управление по образование в Шумен за изключително лошото представяне на четвъртокласниците от региона на националното външно оценяване – този въпрос зададе народният представител Иван Иванов /БСП/ на просветния министър Красимир Вълчев по време на парламентарния контрол днес. Припомняме, че на проведеното национално оценяване, Шуменски регион беше на дъното – на 26-то място в страната, като при това влошава резултатите си в сравнение с миналата година в три от четирите изпитни дисциплини.  „Регионално управление на образованието – Шумен е превърнало образованието на територията на област Шумен в изграден олигархично-политически модел, затова регионът е на дъното по грамотност“, категоричен е народният представител и настоява министерството да вземе мерки.  Ето и пълната стенограма от днес:

Иван Иванов: Господин Министър, задавам настоящия въпрос, тъй като по закон – на основание чл. 251, Вие имате ангажимента да упражнявате контрол върху дейността на всички институции в системата на училищното и предучилищно образование и трябва да сте запознат със случващото се в тази начална степен на образование.

Аз също съм си направил своя справка, проверка за резултатите както от тази година, така и от миналата година, но все пак моля да ми отговорите от трибуната на какво ниво са резултатите от националното външно оценяване за четвърти клас, проведено през месец май 2019 г. на територията на област Шумен? Каква е отговорността на Регионалното управление на образованието – Шумен, за постигнатите резултати през тази година? Къде причислявате според Вас нивото на знания на учениците от област Шумен в четвърти клас, които тази година се явиха на това национално външно оценяване, спрямо всички останали в страната? Благодаря.

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, националното външно оценяване на учениците от четвърти клас, проведено в края на учебната 2018 – 2019 г., регион Шумен се класира на 26 позиция със среден резултат 72,92 точки. Този резултат, макар и да подрежда област Шумен в последната тройка по успеваемост на регионите, е само с 5,9 точки по-нисък от средния за страната резултат – 78 точки.

Сравнението на класациите на регионите през последните две години показва придвижване на регион Шумен с една позиция напред, тъй като през предходната година е заемал предпоследно място.

Резултатите на четвъртокласниците като цяло са показателни за постигнати държавни образователни изисквания на учебното съдържание на начален етап на основното образование: по „Български език и литература“ със 72,82%, по „Математика“ – 69,68%, по „Човек и общество“ – 73,47%, по „Човекът и природата“ – 75,70%.

В регион Шумен, въпреки придвижването напред в класацията, се отчитат по-слаби резултати: „Математика“ – 2,1%, по „Човек и общество“ – 3,8%, „Човекът и природата“ – 0,87%, по „Български език и литература“ резултатът е повишен с 3,93%.

Не трябва механично да сравняваме резултатите, защото те са показатели само за изхода. Това, което е заложено в Закона за предучилищното и училищно образование, е да направим така наречената оценка на напредъка. Тя обаче се прави много трудно. При тази оценка трябва да се отчете и входното ниво. Когато обаче говорим за начален етап, е много трудно да се отчете входното ниво и какви са характеристиките на учениците, които постъпват. Едно е да обучавате – тук няма връзка с област Шумен, ще Ви дам два крайни примера: училището да приеме деца, чийто майчин език не е български, не са посещавали детска градина, да ги научи да четат, да пишат, да уважават учителите, да ходят редовно на училище. Въпреки че това училище може да е с ниски образователни резултати, то е направило своеобразно геройство по отношение на тези деца.

От друга страна, има училища, които приемат деца, чиито родители са отговорни за образованието им. От две, тригодишни ги пращат на курсове, учат английски, купуват им достатъчно книжки, осигуряват им по всякакъв начин обучение. Това училище може да не е положило достатъчно усилия, но да има много добри резултати на изхода след четвърти клас, така че тези контекстуални характеристики са важни. От година и половина работим по модела, който да отчита всички контекстуални характеристики и то на училищно ниво за съответните випуски деца. но той е много труден за извеждане. Защо? Защото, от една страна, трябва да бъде базиран на пълна, точна, проверяема информация. От друга страна, резултатите ни от външното оценяване трябва да са такива, че да имат нормално разпределение – това е статистически термин – който да ни гарантира, че можем да изведем такава оценка на добавената стойност. За съжаление, през предходните години нямахме такова разпределение на резултатите и не можем да направим за начален етап такава оценка на добавената стойност. Вероятно ще добавим първа така за прогимназиален етап.

Що се отнася конкретно до област Шумен – всяка област трябва да положи максимум усилия да подобри резултатите. Много са политиките, факторите, инструментите, с които се подобряват тези резултати, но основните са няколко.

Първо, по отношение на децата, чиито майчин език не е български. Най-важното е те да бъдат обхванати в детска градина. Тези, които са обхванати в детска градина, имат много по-добри резултати, много по-лесно училището успява да компенсира дефицитите, защото детската градина си е свършила работата.

Второ, може би най-важният фактор, е факторът „учител“. Ако имаме добри учители, ще имаме и добри образователни резултати не само добри, но и мотивирани учители не само в големите градове, но и в най-малките отдалечени населени места не само в Шумен, но и в Никола Козлево трябва да има добри учители. Към това е насочена и политиката.

Третият, може би най-важен фактор, е да бъде оказвана максимална подкрепа на всяко едно дете. Максимална подкрепа означава повече работа с всяко едно дете, означава допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности. Такова сме организирали в системата на образованието – в детските градини и в училищата, и финансираме такова допълнително обучение, но е предпоставка детето, първо, да бъде записано, второ, да ходи редовно на училище. Имаме области, в които имаме голям процент деца, които определяме като рискови и които не посещават редовно училище, затова и работата по механизма е насочена – съвместната работа на институциите вече не е толкова първоначалното записване, колкото по осигуряването на ежедневната посещаемост.

Иначе мерките за подкрепа са много в системата, но, пак Ви казвам, основната работа трябва да я свърши учителят. Тя е многочасова, многодневна, многогодишна и не може резултатите да се видят от една или две години. Обикновено резултатите са проекция на натрупване на педагогически усилия от много години. Когато говорим за четвърти клас, шест години е задължителното обучение до 4 клас: четири години училищно плюс две години предучилищно. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър. Заповядайте за възможност за реплика относно придвижването с едно място напред.

ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател. Ще Ви помоля и на мен да ми отпуснете малко повече време извън това по Правилника.

Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Благодаря за откровеността! Меко казано, съм шокиран, че имаме възходяща градация от предпоследното място към пред-предпоследно място. Може би ще влезем в челните редици, може би в средата на следващото десетилетие с темпото, с което върви подготовката на учениците на територията на област Шумен.

За съжаление, това е тенденция, която се налага през последните години. Неслучайно започнах въпроса си с ангажиментите Ви по Закона за училищното и предучилищното образование, където Вие имате задължението да упражнявате контрол върху дейността на всички институции в системата на училищното и предучилищното образование.

Лично казано, и през годините и в този мандат, когато Вие сте министър, няколко пъти сме си говорили на трибуната и съм поставял въпроса за проблемите на образователната система на област Шумен и не виждам нещо да се случва в тази посока.

Не знам защо не ми отговорихте на втората част от въпроса: каква е отговорността на Регионално управление на образованието – Шумен, за постигнатите резултати, а тя е очевидна. Мога да Ви кажа отсега и Вие много добре го знаете, господин Министър, че Регионално управление на образованието – Шумен, е превърнало образованието на територията на област Шумен в изграден олигархично-политически модел. Знаете, че по Закона за училищното и предучилищно образование, най-вече директорите на общински училища се назначават от директора на Регионално управление на образованието.

Тук сме си говорили за кадровата политика на РУО – Шумен. Вие обърнахте внимание на някои от общините, казахте примерно Никола Козлево. Там е типичният пример за това как се сраства една партия с образователния модел, как учениците затъват, защото един си провежда собствената, персонална и фирмена политика на гърба на учениците и на техните родители. Защо това нещо се случва във всички общини на територията на община Шумен?

Отново Ви питам, отговорете ми: какъв е ангажиментът и каква отговорност ще понесе директорът на РУО – Шумен, защото той и по закон е длъжен да осъществява методическа подкрепа и назначава директорите? Всичко това, което се случва, е в резултат на една некомпетентност, която е изначално заложена още с директорите и с целия педагогически състав, който те назначават след себе си и всичко, което това води.

Всичко се води в една посока – политизиране, защото там се назначават политически лица, които са лоялни към съответния директор, който е лоялен към съответния директор на РУО, който е лоялен към съответния кмет на общината и нагоре. Да не давам по-тежка квалификация на случващото се в системата на образованието в Шумен.

Следващата година няма да съм изненадан, ако четвъртокласниците са вече на последно място, защото Вие казвате, че много трудно по различни критерии може да се определи на кого му е мястото в четвърти клас и как ще се развие по-нататък. Тези деца се вливат в образователната система вече на средното образование оттам нататък, те ще дадат своя принос за резултатите на територията на област Шумен на по-следващи етапи – в седми клас на външното оценяване и след това в края на средното образование. Това е едно убийство на подготовката на децата за следващите години, защото област Шумен е на 10-о място по брой на население в страната, а се оказва на предпоследно място по образователен ценз на тези деца.

Гледах резултатите и на тези, които са завършили средно образование, но те са минали през един по-ранен етап, когато тези процеси не бяха толкова изявлени в сферата на образованието. Тук е моят апел към Вас – да влезете в ролята си на министър, да изпълните ангажиментите си по закон, да направите необходимите проверки и да наложите необходимите санкции, включително, ако трябва, да освободите виновните лица за тези резултати, защото това нещо ще се пренесе автоматично. И не да правите заключения тук, че тъй като едните говорели на един език, другите говорели на друг език.

Извинявам се много, но област Шумен е на територията на Република България, а не се намира в някоя друга държава на Балканския полуостров, с извинение. Това е ангажимент на Вашето Министерство и на Вашите служители – да подобряват качеството на образованието в определени области, и това е Ваш персонален ангажимент.

Имам апел към Вас, господин Министър, да направите необходимото това нещо следващата година да не се повтаря и тук да не си четем пак, че от предпоследно място сме минали на пред-предпоследно. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Иванов. Заповядайте, господин Министър за дуплика.

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Аз се опитах да Ви кажа, че има много ясна характеристика, може би не го казах достатъчно ясно. Има много ясна зависимост между контекстуалните характеристики и образователните резултати. Тези образователни резултати не са от една, не са от три, не са от пет години. Ако погледнете от самото въвеждане на Националното външно оценяване преди повече от 10 години, тези резултати са били подобни.

Имаме много ясна зависимост между това какъв е процентът на децата, чийто майчин език не е българският в съответната област, и нивото на средните образователни резултати. Това не означава, че образователната система не е направила усилия да компенсира този дефицит, не е направила усилия да ги научи на български език, да усвоят… (Реплика от народния представител Иван Валентинов Иванов.) Ако кажем, че не е направила усилия, това означава ние да обидим всички учители в областта.

Дали има някакви политически фактори, аз не съм склонен като Вас да преувеличавам значението им. Това, което ще Ви кажа: дайте конкретен сигнал. Реагирали сме на всеки един сигнал, всяка една област, въпреки че контролният капацитет на Централното управление на Министерството, не на регионалните управления, е ограничен, ние не можем да осъществим повсеместен, тотален контрол. Готов съм при всеки конкретен сигнал да направим внезапен контрол без да има информация в регионалното управление. Това е, което мога да се ангажирам с Вас, това е, което правим, и Ви уверявам, че не сме правили компромиси с началници на регионални управления, с директори, когато сме констатирали непосещаемост, когато сме констатирали липса на достатъчно положени усилия в една или в друга дейност. Не можем да правим пряка връзка между това, че Шумен е на пред-предпоследно място и работата на регионалното управление. Благодаря.

Коментари

коментар

2 КОМЕНТАРИ

  1. Вие какво очаквате с цербер като Светлана Милева? Вижте кои са в екипа й и как ги манипулира. Едни напуснаха, други са депресирани. Само фиктивни отчети и партийни заповеди за назначения, уволнения, конкурси, псевдотличия. Страх и тормоз на всички нива в десетте общини в образованието. Тази жена смаза всяка добродетел и професионално гордост на учителите. Всички броят дните й д9о пенсиониране…

  2. Специално искам и аз да се обърна към министъра на образованието. Направете експеримента да проведете проверка на способностите на директорката в Пет могили- Никола Козлево с тези на изместения бивш директор. Ще останете шокирани. Дали е възможно? А до Иван Иванов и Вие имате много трески за дялане. Защо не подкрепихте приетия член в БСП когато го махаха като председател от общинския съвет в Никола Козлево?

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име