Мащабна проверка за качеството на въздуха направиха експертите от шуменската Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), Регионалната лаборатория в Шумен и Регионалната лаборатория във Варна по няколко сигнала от жители на град Попово за системно обгазяване от производството на „Родна индустрия 91“ ЕООД, инсталация за производство на тухли.

Едното измерване беше проведено със специализираната апаратура за измерване в аварийни ситуации на РЛ–Шумен ден след подаването на сигнала от граждани. Проверено беше състоянието на въздуха на ул. „Каломенска“ в Попово, която се намира от източната страна на тухларната.  По време на замерването нямаше задимяване и миризма на пушек, а концентрациите на измерените вещества по 26-те показателя не показаха отклонения от допустимите емисии за качеството на въздуха.

По същото време станаха известни и резултатите от мониторингови имисионни измервания за фоново замърсяване на въздуха, които показват състоянието на атмосферния въздух в град Попово за 27 денонощия през първото полугодие на 2019 г.  Те се извършват от мобилната автоматична станция на РЛ–Варна към ИАОС.  При тях също не бяха наблюдавани превишения на допустимите норми за фини прахови частици (ФПЧ10), въглероден оксид (CO), серен диоксид (SO2), азотен оксид (NO), азотен диоксид (NO2)и озон (О3)

През юни стана известно, че РИОСВ–Шумен е наложила наказателно постановление за имуществена санкция от 10 000 лева на фирмата „Родна индустрия – 91“ ЕООД.  Глобата е за това, че дружеството не е изпълнило няколко от условията, заложени в Комплексното разрешително за експлоатация на Инсталация за производство на керамични тухли.  Извършено е нерегламентирано складиране и ползване на “дърва“ и „слънчогледова люспа“, които не са горивата, разрешени за употреба на дружеството.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име