Министерството на здравеопазването публикува на сайта си промените в Закона за лекарствата в хуманната медицина. Жегата е не само на плажа и в горските пожари, но и на аптечния пазар. Кои са рестрикциите и кои са бонусите, ако има такива за търговците на медикаменти?

Създава се нов чл. 195а: „Лице, получило разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено по реда на този закон, не може да бъде  притежател на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека“.  Другият нов член 222а гласи: „Лице, получило разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, издадено по реда на този закон, не може да бъде притежател на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти“.

Още един нов член от закона 225а. „В населено място с недостиг от аптеки съгласно Националната аптечна карта могат да осъществяват дейност на втори или следващ адрес в съответното населено място/съответните населени места аптеки, след включване на тези адреси в разрешението“.

Нов текст уточнява: „Потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, осигурявани от аптеки, се определят на териториален принцип чрез Национална аптечна карта. Тя се изработва въз основа на областни аптечни карти. За изработване на областната аптечна карта министърът на здравеопазването назначава комисия за всяка област, която включва областния управител, двама представители на регионалната здравна инспекция, двама представители на районната здравноосигурителна каса, двама представители на регионалната колегия на Българския фармацевтичен съюз, един представител на представителните организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето, и по един представител на всяка община в съответната област. Областният управител е председател на комисията. Към областната аптечна карта по ал. 1 се прилага становище относно необходимия минимален брой аптеки по дейности, които те извършват, както и на необходимия минимален брой на магистър – фармацевти в аптеките, определени съобразно потребностите на населението в съответната област при условия и по ред.

Интересно е как се формират цените на лекарствата, които купуваме? В случай, че заявената цена на производител е до 10,00 лв., размерът на надбавките за търговец на едро и за търговец на дребно, които се добавят към нея, е съответно 7 и 20 на сто. Ако заявената цена на производител е в границите от 10,01 лв. до 30,00 лв., размерът на надбавките за търговец на едро и за търговец на дребно, които се добавят към нея, е съответно 6 и 18 на сто. В случай че заявената цена на производител е над 30,00 лв., размерът на надбавките за търговец на едро и за търговец на дребно, които се добавят към нея, е съответно 4 на сто, но не повече от 10 лв., и 16 на сто, но не повече от 25 лв.

Пределната цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание, който не е включен в Позитивния лекарствен списък /финансираните от здравната каса лекарства/, се образува от следните елементи: 1. цена на производител, която не може да бъде по-висока от левовата равностойност на най-ниската цена на производител за същия лекарствен продукт в Белгия, Гърция, Испания, Италия, Латвия, Литва, Румъния, Словакия, Словения и Франция; 2. надбавка за търговец на едро в размер 7, 6 или 4 на сто от заявената по т. 1 цена съобразно критерия, определен в чл. 261; 3. надбавка за търговец на дребно в размер 20, 18 или 16 на сто от заявената по т. 1 цена съобразно критерия, определен в 261. (2) Пределната цена на лекарствен продукт се изчислява като сбор от елементите по ал. 1, т. 1, 2 и 3 и данък върху добавената стойност. (3) Цена на производител в изредените страни.

И още нормативни промени: „Съветът поддържа реимбурсния статус на лекарствените продукти на всеки три години от включването им в ПЛС, като извършва оценка въз основа на доказателства за ефикасност, терапевтична ефективност, безопасност и анализ на фармако-икономически показатели“.

Според предложения проектозакон, аптеките нямат право да си начисляват надбавка при отпускането на 100% реимбурсирани /платени/ лекарства от Позитивния лекарствен списък. За да бъдат компенсирани за разходите по отпускането им, свързани със заплащане на труда на магистър-фармацевта, съхранението и допълнителните административни разходи, те ще получават по 2 лв. за всяка отчетена рецептурна бланка с предписани лекарствени продукти, които здравната каса заплаща 100 на сто.

Валентина МИНЧЕВА

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име