В област Шумен средната брутна месечна работна заплата за месец юни е 985 лв., съобщиха от регионалната статистика. Доходите в региона продължават да изостават чувствително от средните за страната – за юни 2019 г. средната работна заплата у нас е 1 253 лева.

През второто тримесечие средните възнаграждения в Шуменска област се променят така: април 2019 г. – 999 лв., май – 1 008 лв., юни – 985 лева, т. е. възнагражденията за последния месец са най-ниските през второто тримесечие.

По размер на средната работна заплата за месец юни област Шумен заема 12-то място сред 28-те области на страната. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) – 1 730 лв., а с най-ниско е област Благоевград – 800 лева.

През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен се увеличава спрямо първото тримесечие с 4.4% до 997 лева.  Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Строителство“ и „Операции с недвижими имоти“, а намаление се наблюдава в „Добивна промишленост“ и „Финансови и застрахователни дейности“.

На годишна база средното месечно възнаграждение в областта нараства с 9.8% спрямо същото тримесечие на 2018 г.  Спрямо същия период на 2018 г. средната работна заплата в обществения сектор нараства с 10.9%, а в частния сектор – с 9.3%.

Наети лица

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на юни 2019 г. нарастват с 253, или с 0.6% спрямо края на март 2019 г., като достигат 44 952 души.

Увеличение на наетите лица е регистрирано в 10 от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение увеличението е най-значимо в „Култура, спорт и развлечения“ и „Строителство“ – с по 8.6%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4.0%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 3.9% и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 3.1%.

Намаление се наблюдава в девет отрасъла, като то е най-голямо в „Други дейности“ – с 6.5%, „Образование“ – с 2.4% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 2.1%.

Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 29.3% и 15.5%.

Съпоставката с второто тримесечие на 2018 г. сочи, че към 30.06.2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта са с 348 повече, или с 0.8%.

В края на второто тримесечие на 2019 г. наетите в държавното управление в област Шумен са 1 926, в образованието – 4 071, а в хуманното здравеопазване и социална работа – 3 820.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2019 г., областта заема 13-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 778.2 хил., а най-малък в област Видин – 16.6 хиляди.

Коментари

коментар

1 Коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име