Жителите на Шуменска област са получавали през 2018 г. с почти 20 % по-ниски възнаграждения от средната заплата за страната. Това показват цифрите на регионалната статистика, която обяви годишните данни за 2018 г. за работната заплата и заетостта.

В област Шумен през 2018 г. средната брутна годишна работна заплата е 11 028 лв., при 13 755 лв. средно за страната.  Възнагражденията в Шуменско са с 2 727 лв. по-ниски от средните, или с 19,8 %.

По размер на средната работна заплата за 2018 г. област Шумен заема 11-то място сред 28-те области на страната. С най-високо средно възнаграждение през годината е област София (столица) – 19 026 лв., а с най-ниско е област Благоевград – 9 024 лв.

През 2018 г. средната годишна брутна работна заплата в област Шумен се увеличава спрямо 2017 г. с 10.3%.  Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са:  „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 29.6%, „Строителство“ – с 26.6%, „Добивна промишленост“ – с 22.8% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – със 17.4%. Намаление на средната годишна брутна заплата се наблюдава във „Финансови и застрахователни дейности” – с 6.8%.

В областта средната годишна работна заплата в обществения сектор нараства с 8.0% спрямо 2017 г., а в частния сектор – с 11.4%.

Работещите слабо се увеличават

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Шумен е 42 500 души, което представлява 1.8% от общо наетите в страната.

В сравнение с 2017 г. броят на наетите в областта се увеличава с 0.7%. Увеличение на наетите лица е регистрирано в 11 икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Добивна промишленост” и „Професионални дейности и научни изследвания“. Намаление се наблюдава в 8 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Култура, спорт и развлечения“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“.

Разпределението на наетите лица по икономически дейности е както следва: „Преработваща промишленост“ – 30.4%; „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.1%; „Образование“ – 9.8%; „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 7.9%; „Селско, горско и рибно стопанство“ – 6.8% и други.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение през 2018 г., областта заема 13-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 751 100 души, а най-малък в област Видин – 16 500.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име