Произведената продукция от предприятията в Шуменска област по сектори и години

Общо 7 018 предприятия, осъществявали дейност в област Шумен, са представили годишен отчет за дейността си през 2018 г., съобщиха от НСИ.  Броят на нефинансовите предприятия е с 1.5% повече в сравнение с 2017 г.

Най-голям относителен дял имат предприятията от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 36.8%.  В сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ този дял е 11.6%, а в сектор „Преработваща промишленост” – 9.5%.

Най-голяма е групата на микропредприятията (до 9 заети) – 6 477, които са 92.3% от предприятията в областта.  Броят на малките предприятия (от 10 до 49 заети) е 447, а на средните (от 50 до 249 заети) – 74.

Големите предприятия (с 250 и повече заети) са 20.

На територията на община Шумен са извършвали дейност 67.8% от активните предприятия в областта.

Нетните приходи от продажби в област Шумен достигат 3 720 млн. лв., като е отчетено увеличение с 8.3% в сравнение с предходната година.  Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи – 43.2%.

Произведената продукция в област Шумен през 2018 г. възлиза на 2 703 млн. лв., като е отчетен ръст от 10.1% спрямо 2017 г.  Водещ в областта по този показател е сектор „Преработваща промишленост“, където са създадени 57.5% от произведената продукция в областта.

За 2018 г. 75.6% от предприятията в областта са приключили с печалба, 13.5% със загуба и 10.9% с нулев финансов резултат.

Заетите лица в нефинансовите предприятия в област Шумен са 38 927.  Най-висок е делът на заетите лица в сектор „Преработваща промишленост“ – 13 433 и сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 8 539, които формират 56.4% от общия брой на заетите в областта.

Микропредприятията формират 31.4% от заетите в областта, малките – 23.2%, средните – 17.0% и големите предприятия – 28.4%.

С най-голям относителен дял на заетите лица в нефинансовите предприятия в областта е община Шумен – 75.3%, следвана от общини Нови пазар – 6.6%, Каспичан – 4.9% и Велики Преслав – 4.8%.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име