Средната брутна заплата в Шуменско достигна 1058 лв. през декември, но остава значително по-ниска от възнагражденията за страната, съобщиха от регионалната статистика.

В област Шумен средната брутна месечна работна заплата за октомври 2019 г. е 1 023 лв., за ноември – 1 035 лв. и за декември – 1 058 лева.

Средната брутна заплата в областта остава по-ниска от тази за страната, която за месец декември 2019 г. е 1 349 лева.

По размер на средната работна заплата за месец декември област Шумен заема 14-то място сред 28-те области на страната. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) – 1 843 лв., а с най-ниско е област Благоевград – 851 лева.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен нараства спрямо третото тримесечие с 4.9% до 1 039 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Образование“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, а най-голямо намаление се наблюдава в „Строителство“, „Добивна промишленост“ и „Транспорт, складиране и пощи“.

На годишна база средното месечно възнаграждение в областта нараства с 12.0%, спрямо същото тримесечие на 2018 г. Спрямо същия период на 2018 г., средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 14.7%, а в частния сектор – с 10.5%.

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на декември 2019 г. намаляват с 203, или с 0.5% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 44 342. Намаление на наетите лица е регистрирано в 11 от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Административни и спомагателни дейности“ – с 11.2%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 10.6% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 10.3%. Увеличение се наблюдава в осем отрасъла, като то е най-голямо в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 10.2%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 3.5% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 2.1%.

Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 29.5% и 16.1%.

Съпоставката с четвъртото тримесечие на 2018 г. сочи, че към 31.12.2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта са с 559, или с 1.3% повече.

В края на четвъртото тримесечие на 2019 г. наетите в държавното управление в област Шумен са 1 862, в образованието – 4 146, а в хуманното здравеопазване и социална работа – 3 847.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2019 г., областта заема 13-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 776.3 хил., а най-малък в област Видин – 15.9 хиляди.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име