ОИК - Шумен започва процедура за предсрочното отстраняване на кмета на Мадара Неделчо Неделчев

Докато медиите и гражданите са вторачени в кризата с коронавируса, Общинската избирателна комисия в Шумен е взела две важни решения за предсрочно прекратяване на пълномощията на кметовете на селата Мадара и Мараш. Това става ясно от решенията на ОИК, публикувани на сайта на комисията малко преди 20 ч. снощи.

На снощното си заседание комисията е разгледала сигналите, подадени срещу кмета на Мадара Неделчо Неделчев /Воля/ и кмета на Мараш Красимира Минкова /БСП/ за нарушение по чл. 41 от ЗМСМА – че не са прекратили участието си в управителни органи на търговски дружества, в случая кооперации.

Всъщност и двамата кметове са предприели действия според изискванията на закона и са подали заявления за напускане на ръководните длъжности в двете кооперации. Това е отчетено от избирателната комисия, но от ОИК – Шумен изтъкват, че промяната на обстоятелствата не е записана в Търговския регистър. „Според чл. 10, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ „Невписаните обстоятелства се смятат несъществуващи за третите добросъвестни лица“, посочват от комисията.

ОИК – Шумен е взела решение да уведоми кметовете на селата Мадара и Мараш, че е започнало производство по реда на чл. 42, ал. 1 ,т. 5 от ЗМСМА за предсрочно прекратяване на пълномощията им.  Решението на комисията подлежи на обжалване пред ЦИК в 3-дневен срок от обявяването му.

Ето и решенията на ОИК – Шумен.

Решението за Красимира Минкова, кмет на с. Мараш

Във връзка с Решение № 302/24.02.2020г. на  Общинска избирателна комисия- Шумен, във връзка с постъпил сигнал с рег. № 424/24.02.2020г. от Председателя на Общински съвет-Шумен, се изготви писмо до Агенция по вписванията, Търговски регистър с искане да се предостави информация относно вписванията по партидата на Потребителна Кооперация „Съзнание“ с ЕИК 837082412. От полученото писмо от Агенция по вписванията, Търговски регистър, с изх.№ 06-00-35/05.03.2020г., съдържащо удостоверение за актуално състояние №20200304133432/04.03.2020г., съдържащо актуално състояние с история на вписванията по партида на Потребителна Кооперация „Съзнание“ с ЕИК 837082412,. е видно, че към 04.03.2020г. Красимира Спасова Минкова -кмет на кметство с. Мараш е вписана като член на управителния съвет на Потребителна Кооперация „Съзнание“. Същото обстоятелство е в противоречие на чл. 41, ал.1 от ЗМСМА.

Във връзка с горепосоченото Решение на ОИК-Шумен се получи и писмо от Общински съвет-Шумен, с изх.№ 61-01-105 от 10.03.2020г., от което е видно, че в ОС-Шумен няма подадени документи за предприети действия, съгласно изискванията на чл.41, ал.3 от ЗМСМА.

Отделно от горното в ОИК-Шумен е постъпило Заявление от Богомил Стоянов Савов-председател на Потребителна Кооперация „Съзнание“, в което заявява, че от кооперацията са предприети всички необходими действия, съобразно закона за освобождаване на Красимира Спасова Минкова, като член на УС на кооперацията. Същият представя ,като доказателство за спазените срокове и предприети действия, Отказ от страна на Търговски регистър № 20191111113213-2/15.11.2019г., за вписване на промяна в обстоятелства по партидата на дружеството. Отказът е мотивиран с факта, че не са представени доказателства за редовно свикано и проведено Общо събрание на кооперацията, на което да е взето решение за освобождаване на заявения за заличаване член на УС. Към заявлението до ОИК-Шумен е приложена и  покана за свикване на редовно общо отчетно събрание на кооперацията за 11.03.2020г.

Видно от полученото от Агенция по вписванията, Търговски регистър писмо с приложено актуално състояние, след 21.03.2018г. по партидата на кооперацията няма извършени други вписвания за промяна в обстоятелствата. Съгласно вписването от 21.03.2018г.  Красимира Спасова Минкова е член на УС на кооперацията. Съгласно чл.7, ал.1 от ЗТРРЮЛНЦ  „Вписаното обстоятелство се смята, че е станало известно на третите добросъвестни лица от момента на вписването.“, а според чл.10, ал.2 от същия закон „ Невписаните обстоятелства се смятат несъществуващи за третите добросъвестни лица.“

Предвид горното ОИК Шумен счита, че са налице обстоятелства по чл. 42, ал.3 от ЗМСМА, а именно: получени са документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т.5 на чл.42 от ЗМСМА, поради което Общинската избирателна комисия следва да уведоми Красимира Спасова Минкова, кмет на кметство с.Мараш, която може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването и.

С оглед изложеното, ОИК Шумен реши: 

Да се уведоми Красимира Спасова Минкова, кмет на кметство с.Мараш, за започнало производство по реда на чл.42, ал.1 ,т.5 от ЗМСМА, която може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването и.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Василина Иванова Кънчева, Зам. председател: Севдалина Петрова Герджикова

Решението за Неделчо Неделчев, кмет на с. Мадара

Във връзка с Решение № 301/20.02.2020г. на  Общинска избирателна комисия- Шумен, във връзка с постъпил сигнал с рег. № 423/20.02.2020г. от председателя на Общинска комисия по ЗПКОНПИ при Общински съвет-Шумен, се изготви писмо до Агенция по вписванията, Търговски регистър с искане да се предостави информация относно вписванията по партидата на „ЖАК ОЙЛ“ ЕООД с ЕИК 175345381 и Кооперация „ВОИН ГРУП“ с ЕИК 102829456. От полученото писмо от Агенция по вписванията, Търговски регистър, с изх.№ 07-00-11/06.03.2020г., съдържащо актуално състояние с история на вписванията по партида на „ЖАК ОЙЛ“ ЕООД с ЕИК 175345381, удостоверение изх.№ 20200228092230/ 28.02.2020г. е видно, че към 28.02.2020г. лицето Неделчо Костадинов Неделчев -кмет на кметство с. Мадара е вписан като управител на „ЖАК ОЙЛ“ ЕООД с ЕИК 175345381. Същото обстоятелство е в противоречие на чл. 41, ал.1 от ЗМСМА.

От удостоверение за актуално състояние изх.№ 20200228092438/28.02.2020г. на Агенция по вписванията, гр. София, на Кооперация „ВОИН ГРУП“, е видно, че към 28.02.2020г. лицето Неделчо Костадинов Неделчев -кмет на кметство с. Мадара е вписан като член  управителния съвет на Кооперация „ВОИН ГРУП“ с ЕИК 102829456. Същото обстоятелство е в противоречие на чл. 41, ал.1 от ЗМСМА.

Във връзка с горепосоченото Решение на ОИК-Шумен се получи и писмо от Общински съвет-Шумен, с изх.№ 61-01-104 от 10.03.2020г., от което е видно, че в ОС-Шумен е подадена декларация за предприети действия, съгласно изискванията на чл.41, ал.3 от ЗМСМА. Приложени са копия на следните документи: заявление с вх.№ 14 от 15.11.2019г. до Общото събрание на Кооперация „ВОИН ГРУП“; решение на едноличния собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност „ЕНАРТ2012“ ЕООД; договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 14.11.2019г. между Неделчо Неделчев и Евгений Неделчев. В заявлението на Неделчо Костадинов Неделчев до Общото събрание на Кооперация „ВОИН ГРУП“ чрез председателя на кооперацията, в изпълнение на изискванията на чл.41, ал.1 от ЗМСМА, същият моли да бъде освободен от управителния съвет на Кооперация „ВОИН ГРУП“ и да бъде освободен от длъжността управител на притежаваното от Кооперация „ВОИН ГРУП“ дружество „ЖАК ОЙЛ“ ЕООД.

Видно от приложените и описани по-горе удостоверения за актуално състояние на Кооперация „ВОИН ГРУП“  и дружество „ЖАК ОЙЛ“ ЕООД не са предприети надлежни законосъобразни действия за освобождаване на Неделчо Неделчев от длъжност член на УС и управител, от съответните овластени за това лица от кооперацията и съответно от едноличното дружество.  Според текста на чл.141, ал.5 от ТЗ „Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.“ Съгласно цитирания текст от ТЗ Неделчо Костадинов Неделчев, след като е подал заявление до Кооперацията за освобождаването му от длъжността управител на притежаваното от Кооперация „ВОИН ГРУП“ дружество „ЖАК ОЙЛ“ ЕООД, но в едномесечния срок не е извършено такова, е следвало сам да заяви за вписване това обстоятелство, съгласно чл.141, ал.5 от ТЗ.

Съгласно чл. 7, ал.1 от ЗТРРЮЛНЦ  „Вписаното обстоятелство се смята, че е станало известно на третите добросъвестни лица от момента на вписването.“, а според чл.10, ал.2 от същия закон „Невписаните обстоятелства се смятат несъществуващи за третите добросъвестни лица.“

Предвид горното ОИК Шумен счита, че са налице обстоятелства по чл. 42, ал.3 от ЗМСМА, а именно: получени са документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т.5 на чл.42 от ЗМСМА, поради което Общинската избирателна комисия следва да уведоми Неделчо Костадинов Неделчев, кмет на кметство с. Мадара, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му.

С оглед изложеното, ОИК Шумен реши:

Да се уведоми Неделчо Костадинов Неделчев, кмет на кметство с. Мадара, за започнало производство по реда на чл.42, ал.1 ,т.5 от ЗМСМА, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Василина Иванова Кънчева, Зам. председател: Севдалина Петрова Герджикова

 

Коментари

коментар

1 Коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име