Предложението за отпадане на таксите за детските градини и ясли за 2020 г. по същество представлява промени в Наредбата за местните такси в община Шумен, затова е необходимо да бъдат спазени разпоредбите на Закона за нормативните актове. Това гласи становището на кмета Любомир Христов по повод предложението на общинските съветници от БСП Иван Йонков и Лили Петрова за отпадане на таксите за забавачките. Докладната записка е внесена за гласуване на предстоящата сесия в четвъртък.

Кметът се позовава на чл. 26, ал 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, според който преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят му, в случая орган на местното самоуправление, трябва да го публикува на интернет страницата на съответната община и/или общински съвет. Освен това срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации, е не по-кратък от 30 дни.

В становището се казва, че според общинската администрация настоящата Наредба за местните такси дава възможност на уязвима група граждани да се възползват от редица преференции и облекчения.  Любомир Христов посочва, че в община Шумен таксата за детските градини и яслите се заплаща с 50% намаление за деца на родители, от които поне единият е студент, деца, в чийто акт за раждане е вписан само един родител, първо дете от многодетно семейство и др.

Съгласно Наредбата не се заплаща такса за децата, на които поне един от родителите е с намалена трудоспособност 70% или над 70 %, децата на неизвестни родители, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, както и на загинали при изпълнение на служебен дълг. Освободени от такса са и децата с намалена възможност за социална адаптация 50% или над 50%, сираци или полусираци и деца подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от семейства, в които родителят/родителите ползват месечни социални помощи, пише още в становището.

Кметът на Шумен припомня, че при отсъствие на децата такса не се заплаща за времето, през което са отсъствали, и предоставя информация за намалените приходи от таксите.

Според данните, при съставянето на бюджета за тази година са заложени 520 хил. лв. приходи от такси в детските градини, 265 хил. лв. са планираните постъпления от такси в яслите.

Към 21 май в Община Шумен са внесени такси за посещение на градина в размер на 126 217 лв. За същия период на 2019 г. постъпленията са били 213 211 лв., тоест от кметството отчитат 59.2% неизпълнение спрямо миналата година. За детските ясли неизпълнението е 65%.

Припомняме, че вносителите на докладната за отпадане на таксите Иван Йонков и Лили Петрова мотивираха предложението си с извънредната обстановка в страната. „В знак на подкрепа, социална ангажираност и солидаризиране на Община Шумен в трудностите, пред които са поставени почти всички родители, е редно да предприемем действия, с които да им помогнем. Отчитайки и фактора демографска криза, която е силно изразена и в община Шумен, ние следва да бъдем адекватни с обстановката и да бъдем в помощ на гражданите, в частност на родителите”, пише в докладната на двамата съветници.

Междувременно още по време на извънредното положение много общини, включително и в област Шумен, взеха решение да отменят таксите за детските заведения.

Коментари

коментар

1 Коментар

  1. Цялата община Шумен е в девета глуха. Затова младите бягат в други градове.

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име