1055 лв. е средната брутна работна заплата в област Шумен през март 2020 г., съобщиха от регионалната статистика. Възнагражденията в региона остават значително по-ниски от тези за страната  – средната мартенска заплата за България е 1 321 лв.

Ето как се движат доходите през първото тримесечие в Шуменска област по данни на статистиката: януари 2020 г. – 1 047 лв., февруари – 1 062 лв., за март – 1 055 лева.

По размер на средната работна заплата за месец март област Шумен заема девето място сред 28-те области на страната. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) – 1 841 лв., а с най-ниско е област Благоевград – 842 лева.

През първото тримесечие на 2020 г. средната брутна заплата в област Шумен нараства с 1,5 % в сравнение с предходното тримесечие.  Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ – с 29.6%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 11.3% и „Строителство“ – с 10.1%. Най-голямо намаление се наблюдава в дейностите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Образование“.

На годишна база средното месечно възнаграждение в областта нараства с 10.5% в сравнение с първото тримесечие на 2019 г. Спрямо същия период на 2019 г., средната заплата през първото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 13.2%, а в частния сектор – с 9.2%.

Работещите намаляват

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на март 2020 г. намаляват с 460 души, или с 1.0% спрямо края на декември 2019 г., като достигат 43 882.

Намаление на наетите лица е регистрирано в 9 от общо 19 икономически дейности. В процентно изражение намалението е най-значимо в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 28.6%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 22.6% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 16.0%.

Увеличение се наблюдава в 10 отрасъла, като то е най-голямо в „Операции с недвижими имоти“ – с 38.6%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 14.9%, и „Други дейности“ – с 9.5%.

Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 31.5% и 14.8%.

Съпоставката с първото тримесечие на 2019 г. показва, че към 31 март 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта са с 817, или с 1.8% по-малко на годишна база.

В края на първото тримесечие на 2020 г. наетите в държавното управление в област Шумен са 1 864, в образованието – 4 101, а в хуманното здравеопазване и социална работа – 3 993.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение към края на март 2020 г., областта заема 13-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 774 500, а най-малък в област Видин – 15 300 души.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име