В началото на март 2020 г. при оглед на депото беше установено изтичане на замърсени води с черно-зелен цвят. Тогава представители на екологични сдружения взеха проби от черната вода, стичаща се от депото за отпадъци

РИОСВ – Шумен извърши проверка за замърсяване на река Камчия. Експерти от РИОСВ и БД „Черноморски район“ провериха сигнал за заустване на инфилтратни води от неексплоатираното старо сметище на Шумен в кв. Дивдядово.

В проверката участие взеха и  представители на Община Шумен – собственик на депото, и ОП „Чистота“, което го стопанисва. При огледа на място се констатира, че няма инфилтратни води около събирателното съоръжение в попивните земни площи. Не беше установено заустване на отпадъчни води. Бяха проверени всички налични събирателни и пречиствателни съоръжения за отпадъчни и инфилтратни води и на функциониращото депо, както и оросителната система.

При проверката се констатира, че замърсените води от клетките на функциониращото депо се отвеждат до ретензионния басейн за събиране и оросяване на тялото на депото. Регионалното депо не разполага с пречиствателна станция за инфилтратни води, поради което те се изпомпват обратно за оросяване тялото на депото.

Най-близките подземни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване са два шахтови кладенеца, чието разположение е на повече от 2000 м разстояние от събирателното съоръжение на депото. Така проверяващите констатираха, че сигналът е неоснователен и няма замърсяване на река Камчия.

Старото депо на Шумен е спряно от експлоатация и частично рекултивирано, като за формираните инфилтратни (замърсени) води е налично събирателно съоръжение с инсталирана автоматизирана помпа, която при достигане на определено ниво изпомпва замърсените води към ретезионния басейн на функциониращото депо.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име