През май за едно свободно работно място, обявено в бюрата по труда в област Шумен, са се конкурирали средно по 9 безработни лица. Броят на регистрираните в региона безработни през май е 9408, със 137 по-малко спрямо предходния месец, съобщават от Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Варна.

Равнището на безработица в Шуменска област е 12,4% , с 0,1 процентни пункта по-ниско спрямо април. В сравнение с май 2019 г. безработните са с 2702 повече, а равнището на безработицата бележи ръст с 3,6 процентни пункта.

В град Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 2589, с 60 по-малко спрямо предходния месец. Равнището на безработица в града през май 2020 г. е 5,7%, при 5,6% през април. При сравнение със същия месец предходната година се отчита увелиение с 2,7 процентни пункта на равнището на безработица и ръст с 1228 лица на регистрираните безработни. 

900 безработни от областта са постъпили на работа през май

През май 2020 г. на работа в област Шумен са постъпили 900 безработни лица, от тях 86,4% са постъпили на първичния пазар на труда. През май 2020 г. продължиха действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. Близо 60,0% от устроените на работа са на възраст над 50 години. В заетост са включени 179 младежи до 29 г. възраст. През май 2020 г. на работа са устроени и 60 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През май 2020 г. в бюрата по труда от областта са заявени 389 работни места. На първичния пазар са обявени 301 работни места. Най-много от заявените през месеца работни места са от сферата на преработващата промишленост (165). Следват държавно управление (36), хотелиерство и ресторантьорство (31). По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 88 работни места.

Стартира нов проект за подпомагане на работодатели

Агенция по заетостта стартира нов проект за подпомагане на работодатели „Заетост за теб”  Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на вируса COVID-19.

В отговор на предизвикателствата, свързани с наблюдавания бърз темп на растяща безработица в страната, проектът цели да окаже навременна подкрепа на работодатели за наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост. Тези дейности, от една страна, ще спомогнат за по-бързото възстановяване на икономическите и производствени процеси в предприятията, а от друга, ще се осигури превенция от изпадане в продължителна безработица на регистрираните лица в ДБТ.

Бюджетът на проекта е 160 000 000 лв., от които се определя национална квота в размер на 50 000 000 лв. за приоритетно подпомагане на работодатели от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“.

Бюджетът на проекта предвижда и подпомагане на  работодатели, които попадат в останалите допустими сектори, като те са разпределени на квотен принцип по общини и окрупнени на ниво област, съгласно равнището на безработица, броя на новорегистрирани безработни лица след 13 март и брой работодатели в съответната община.

След стартирането на проект„Заетост за теб”, работодателите ще заявяват работни места по електронен път, чрез подаване на електронна заявка. Заявлението и всички придружаващи приложения ще бъдат активни на официалния сайт на Агенция по заетостта.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име