МОСВ е разрешило ползването на 1 милион кубика от язовир „Тича“ за напояване през юли. Това показва публикуваният на сайта на министерството месечен график за значимите язовири в страната.

Язовирът е увеличил наличния си обем с 1,2 млн. куб.м. за месец и към момента той е 157,203 млн. куб. м. Разрешеното за ползване количество вода през юли е 4,320 млн. куб. м. Предвид ниския обем в язовира, ползването е редуцирано като заявките на ВИК-Шумен и ВиК-Търговище са намалени в съотвествие с реално използваните през предходните месеци водни количества – за ВиК-Шумен от 2,450 млн. куб. м. на 2,400 млн. куб. м., за ВиК-Търговище от 0,790 на 0,700 млн.

Заявката на „Напоителни сиситеми” ЕАД се редуцира от 2,960 млн. куб. м на 1 млн. куб. м., а 0,220 млн. са за осигуряване на минимално допустим отток на река Камчия.

Според графика, при продължаваща тенденция на намаляване на притока следващите месеци няма да бъдат разрешавани води за напояване от язовир „Тича”. Количествата за напояване трябва да бъдат използвани по изготвен от Напоителни иситеми график за подаване на водни маси, с цел потенциална икономия на вода.

„ВиК операторите и Асоциацията по ВиК-Шумен многократно са уведомени за необходимостта от предприемане на мерки по отношение на рехабилитация на наличните алтернативни водоизточници и инвестиции с оглед обезпечаване на допълнително пречистване на водите, налични в язовира под саниртарния минимум. Към настоящия момент няма депозирани заявления за издаване на разрешителни за водовземане от алтернативни водоизточници”, се посочва в графика на министерството.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име