В началото на март 2020 г. при оглед на депото беше установено изтичане на замърсени води с черно-зелен цвят. Тогава представители на екологични сдружения взеха проби от черната вода, стичаща се от депото за отпадъци

Наличие на значително замърсяване – това показва изследването на мръсните води, стичащи се от Регионалното депо за неопасни отпадъци в шуменския квартал Дивдядово.  За замърсяването сигнализира независимият новинарски сайт Радиан.бг след проверка на място по сигнал на Йордан Йорданов, председател на Гражданската инициатива срещу изграждането на завод за преработка на отпадъци. Изданието публикува няколко материали по темата, придружени със снимки на стичащи се от сметището черно-кафеви води. В крайна сметка, след подаден официален сигнал до РИОСВ, през юни екоинспекцията направи проверка.

Резултатите от пробите станаха известни днес и бяха оповестени от  Регионалната инспекция по околната среда и водите в Шумен. „Има значително замърсяване от изследваните проби от повърхностните води от дерето, приток на р. Камчия при моста във Войсковото стрелбище на учебния център в кв. „Дивдядово“ след точката на заустване на смесен поток отпадъчни води на Регионалното депо за неопасни отпадъци (РДНО) – Шумен“, се казва в прессъобщението от РИОСВ.  

От анализираните основни физико-химични елементи за качество е констатирано влошено състояние на повърхностните води по 15 показателя.  Установените превишения в концентрациите на металите са много над стандартите за качеството на околната среда, сочат резултатите от пробите на Басейнова дирекция „Черноморски район“.  Превишения в емисионните норми показват и анализите на водните проби от отпадъчни води на РДНО, взети по заявка на РИОСВ – Шумен.

Екоинспекцията припомня, че пробовземането е извършено в отговор на подаден сигнал от регионална медия за изтичане на замърсени отпадъчни води в река Камчия. Експерти на РИОСВ и БД „Черноморски район“, в присъствието на представители на Община Шумен и Общинско предприятие „Чистота“, направиха оглед на РДНО – Шумен и на старото сметище в квартал Дивдядово, както и на терена южно от двете депа. „Тогава беше установено изтичане на води с тъмнокафяв цвят от охранителна канавка за отвеждане на повърхностните води, която зауства в дере с водосбор, недостигащ до р. Камчия и не беше наблюдавано преливане на инфилтратни води от ретензионните (събирателни) басейни.  Тогава експертите констатираха следи от води с тъмнокафяв цвят във водосточна канавка, южно от ретензионния басейн на действащото депо, които са вследствие на възникнал авариен теч между старото и новото сметище“, информират от екоинспекцията.

След резултатите от водните проби днес беше съставен констативен протокол, с който са дадени предписания с оглед на обстоятелствата на Общинско предприятие „Чистота“ за прекратяване заустването на непречистени отпадъчни води, а на Община Шумен за почистване на руслото на дерето от наноси, отложения и утайки, образувани от заустването на инфилтратни води, съобразно затруднения достъп до дерето в посочения участък, съобщиха от РИОСВ.

За установеното замърсяване е връчен Акт за установяване на административно нарушение на Общинско предприятие „Чистота“, като предстои издаване на наказателно постановление по Закона за водите, който предвижда санкция в размер от 2 000 лв. до 10 000 лв., допълват от екоинспекцията.  

Дияна Желязкова

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име