Средната брутна годишна заплата в Шуменска област е с 43 % по-малка от възнагражденията в София и с 20 % по-ниска от средната заплата за страната. Това показват данните на регионалното статистическо бюро на база на обобщените резултати от годишния отчет за 2019 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор

В област Шумен средната брутна годишна работна заплата за 2019 г. е 12 124 лв., при 15 209 лв. средно за страната.

По размер на средната работна заплата за 2019 г. област Шумен заема 11-то място сред 28-те области на страната. С най-високо средно възнаграждение през годината е област София (столица) – 21 040 лв., а с най-ниско е област Благоевград – 9 810 лева.

През 2019 г. средната годишна брутна работна заплата в област Шумен се увеличава спрямо 2018 г. с 9.9%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 19.3%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 13.8%, „Държавно управление“ – 13.6%, „Административни и спомагателни дейности“- с 11.5% и „Култура, спорт и развлечения“ – с 11.2%. Намаление на средната годишна брутна заплата се наблюдава в „Добивна промишленост” – с 4.4%.

В областта средната годишна работна заплата през 2019 г. в обществения сектор нараства с 12.4% спрямо 2018 г., а в частния сектор – с 8.8%.

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2019 г. показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Шумен е 42 900 души, което представлява 1.8% от общо наетите в страната. В сравнение с 2018 г. броят на наетите в областта се увеличава с 1.0%.

Увеличение на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Строителство”, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Административни и спомагателни дейности“. Намаление се наблюдава в 11 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Добивна промишленост“, „Операции с недвижими имоти“ и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“.

Разпределението на наетите лица по икономически дейности е както следва: „Преработваща промишленост“ – 30.4%; „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 13.8%; „Образование“ – 9.5%; „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 8.2%; „Селско, горско и рибно стопанство“ – 6.5%; „Строителство“ – 6.1% и други.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение през 2019 г., областта заема 13-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 768 500 души, а най-малък в област Видин – 15 700.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име