Преди месец беше подаден сигнал, че в реката се излива течност със зелен цвят.

Двете проби от производствените отпадъчни води и от битово-фекалните отпадъчни води на „Рока България“ АД показват, че няма превишения на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в комплексното разрешително на дружеството, съобщиха от РИОСВ-Шумен. Проби от водите на река Провадийска бяха взети преди месец след сигнал, че от тръбата на Рока България АД се излива течност със зелен цвят.

Леко превишение по показател електропроводимост е измерено в двете проби от реката, взети в точката на заустване и в точка на около 500 м. след заустването, а концентрацията на останалите анализирани показатели отговарят на нормите за добро състояние на водите, посочиха от екоинспекцията.

От РИОСВ отбелязаха, че вероятно „оцветените“ води са формирани изцяло от дейността на „Рока България“ АД, поради отсъствието на отток в реката в участъка преди точката на заустване на отпадъчни води.

Припомняме, че през месец декември по сигнал за замърсяване на водите на р. Провадийска от тръба на „Рока България“ АД експерти обходиха поречието на реката при съвместна проверка на РИОСВ – Шумен и Басейнова дирекция „Черноморски район“. На място беше установено, че и двете пречиствателни станции за производствени отпадъчни води и за битово-фекални отпадъчни води функционират и са в експлоатация. Не беше констатирано заустване на непречистени отпадъчни води и за двата потока. Не беше наблюдавано и заустване на отпадъчни води чрез площадковата канализация за дъждовни води на производственото предприятие.

При точка на заустване на производствени отпадъчни води беше установено наслоено бяло вещество след заустващ тръбопровод и в руслото на р. Провадийска около точката на заустване, а също така бе констатирано наличие на синкаво-зеленикав цвят на заустваната отпадъчна вода.

Установено беше, че цветът се дължи на употребата на оцветител за глазурата на керамичните изделия. Беше издадено предписание на „Рока България“ да се прекрати заустването на оцветяващи вещества чрез пречистените производствени отпадъчни води, или по възможност, изпускането им в непречистените отпадъчни води, преди постъпването им в ПСОВ.

Дружеството е уведомило РИОСВ-Шумен за планирани мерки за промяна в технологията на производството и за промяна в технологията на пречистване на отпадъчни води.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име