В област Шумен средната брутна месечна работна заплата за октомври 2020 г. е 1 132 лв., за ноември – 1 122 лв., и за декември – 1 173 лева. Това показват данните на регионалната статитстика.

Средната брутна заплата в областта остава по-ниска от тази за страната, която за декември 2020 г. е 1 468 лева. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) – 2 031 лв., а с най-ниско е област Видин – 952 лева.

По размер на средната работна заплата за месец декември област Шумен заема 10-то място сред 28-те области на страната.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен нараства спрямо третото тримесечие с 3.6% до 1 142 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Образование“ – с 18.3%, „Операции с недвижими имоти“ – с 11.3%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – със 7.9%, а най-голямо намаление се наблюдава в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 13.1%, „Други дейности“ – с 5.3%, и „Култура, спорт и развлечения“ – с 4.6%.

През наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта нараства с 9.9%, спрямо същото тримесечие на 2019 година. Спрямо същия период на 2019 г., средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 13.1%, а в частния сектор – с 8.4%.

По-малко наети лица

По предварителни данни наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на декември 2020 г. намаляват с 1 698 души, или с 3.7% спрямо края на септември 2020 г., като достигат 44 086.

Намаление на наетите лица е регистрирано в 14 от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 15.1%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 10.3% и „Преработваща промишленост“ – с 6.1%.

Увеличение се наблюдава в три отрасъла, като то е най-голямо в „Добивна промишленост“. Следват „Други дейности“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа“. Броят на наетите лица в две икономически дейности остава непроменен в сравнение с предходното тримесечие.

Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 30.9 и 15.2%.

Съпоставката с четвъртото тримесечие на 2019 г. сочи, че към 31.12.2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта са с 256, или с 0.6% по-малко.

В края на четвъртото тримесечие на 2020 г. наетите в държавното управление в област Шумен са 1 860, в образованието – 4 076, а в хуманното здравеопазване и социална работа – 4 544.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2020 г., областта заема 13-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 761.8 хил., а най-малък в област Видин – 15.2 хиляди.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име