27 % от жителите на област Шумен са били в риск от бедност и социално изключване през 2020 г., показват данните на регионалната статистика. Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (SILC)“.

В изследването, проведено през 2020 г., в област Шумен са анкетирани домакинства от 27 населени места – 7 града и 20 села.

Оценка на бедността

През 2020 г. линията на бедност в област Шумен е 408.25 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 451.00 лв. за страната. При този размер на линията под прага на бедност са били 28 700 лица, или 16.4% от населението в областта, при 23.8% за страната. С най-висок относителен дял на бедните сред 28-те области в страната са областите Сливен – 31.3%, Монтана – 29.4%, Силистра – 29.1% и Бургас – 29.0%.

Ако разгледаме равнището на бедност по пол, относителният дял на бедните мъже в Шуменска област е 12.8%, а на бедните жени – 19.9%. В шест области относителният дял на бедните мъже е по-голям от този при жените. От тях с най-голяма разлика (7.6 процентни пункта) е област Силистра.

Година на провеждане на изследването20162017201820192020
Линия на бедност – средномесечен размер – лв.271.7296.6267.2345.9408.3
Относителен дял на бедните – % от населението20.725.823.823.116.4
Относителен дял на бедните преди получаването на социалните трансфери, с включени пенсии – % от населението    29.7    33.5    34.2    33.5    24.6

В сравнение с 2019 г. размерът на линията на бедност нараства с 18.0%, а относителният дял на бедното население намалява с 6.7 процентни пункта. Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните от изследването през 2020 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност в област Шумен се повишава от 16.4 до 24.6%, или с 8.2 процентни пункта.

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните

за преобладаващата част от населението е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда. За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните лица.

Образователното равнище, което до голяма степен определя достъпа до по-добро кариерно развитие и по-добре платена работа, оказва съществено влияние върху риска от бедност при заетите лица. Най-висок е относителният дял на работещите бедни с начално и без образование. С нарастване на образователното равнище относителният дял на бедните сред работещите намалява.

Оценките на бедността в зависимост от типа на домакинството показват, че бедността е концентрирана сред едночленните домакинства с лице на възраст над 65 години и самотните родители с деца.

През 2020 г. най-висок размер на линията на бедност средномесечно на лице от домакинство има област София (столица) – 718 лв., с равнище на бедност 22.5%, а с най-нисък размер на линията на бедност е област Монтана – 270 лв., където равнището на бедност съответно е 29.4%. Област Шумен заема 14-то място по размер на линията на бедност средномесечно на лице.

При изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод, както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в рамките на областта.

Материални лишения на домакинствата

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. За оценка на материалните лишения се използват девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги.

Най-голям брой лица в област Шумен изпитват ограничения по отношение на посрещането на неочаквани финансови разходи със собствени средства (47.0%). Успоредно с това 38.1% от лицата не могат да си позволят едноседмична почивка извън дома, а 27.9% имат затруднения при плащането навреме на разходите, свързани с жилището. Консумация на месо, пиле или риба (или вегетарианския им еквивалент) всеки втори ден не могат да си позволят 25.0%, а 18.9% от лицата се ограничават по отношение на отоплението на жилището поради недостиг на средства. Успоредно с това 8.1% от лицата не могат да си позволят автоматична перална машина, 4.2% – цветен телевизор.

В област Шумен през 2020 г. с материални лишения (ограничения в 4 от изследваните 9 показателя) живее 19.4% от населението, колкото е и стойността средно за страната. В десет области процентът е по-нисък от този в област Шумен.

Домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност

За безработни домакинства в изследването се считат домакинствата, чиито членове не са били заети през последните четири седмици, т.е. всички членове на домакинството на 16 и повече навършени години са били или безработни, или неактивни.

Ниската икономическа активност за домакинството се изчислява като съотношението между броя месеци, в които всеки член от домакинството във възрастовата група 18 – 59 години е бил работещ през предходната година към общия брой месеци, които теоретично би могъл да отработи. За лицата, които декларират, че работят на непълно работно време, броят на месеците се преизчислява към пълно работно време въз основа на отработените часове.

Лицата, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 – 59 години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 – 59-годишните с изключение на учащите от възрастовата група 18 – 24 години) работят под 20% от техния потенциал през референтната година.

През 2020 г. в област Шумен, в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност живеят 4.7 хил. лица на възраст 18 – 59 години, или 4.7% от населението (при 7.9% за страната). Относителният дял на тези лица е най-висок в област Монтана (31.2%), а най-нисък в област София (столица) – 3.0%.

Комбиниран индикатор

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2020“ от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.

Комбинирането на трите показателя показва, че през 2020 г. 27.0% от населението в област Шумен (32.1% за страната) са били в риск от бедност и социално изключване.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име