През 2020 г. в област Шумен са регистрирани 1 230 родени деца, като от тях 1 225 (99.6%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 189 деца, или с 13.4%, сочат данните на местното статистическо бюро.

Коефициентът на обща раждаемост  в област Шумен през 2020 г. е 7.1‰, а през предходната 2019 г. – 8.2‰. Броят на живородените момчета е 653 и е с 81 по-голям от този на живородените момичета (572), или на 1 000 живородени момчета се падат 876 момичета.

В градовете и селата живородените са съответно 707 и 518 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 6.8‰, а в селата – 7.6‰. През 2019 г. тези коефициенти са били съответно 8.1 и 8.4‰.

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 11.7‰, и София (столица) – 9.9‰. В деветнадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Видин – 5.8‰, и Габрово – 5.9‰. Област Шумен заема двадесет и второ място сред 28-те области в страната, подредени по низходящ ред.

Сред общините в област Шумен, с най-висока раждаемост са Никола Козлево (11.2‰), Каспичан (8.3‰), Нови пазар (7.4‰) и Каолиново (7.2‰), а с най-ниска раждаемост са общините Върбица – 6.1‰, Венец – 6.0‰, и Хитрино – 5.7‰.

Броят на жените във фертилна възраст в област Шумен към 31.12.2020 г. е 35.5 хиляди, като спрямо предходната година той намалява с 0.4 хил., а спрямо 2001 г. – с 14.2 хил. жени.

През 2020 г. в област Шумен 76.5% от родилките са на възраст от 20 до 34 години (13.4 хил.), и са намалели спрямо 2019 г. с 2.4%, а в сравнение с 2001 г. – с 39.2%. Броят на жените в тази възрастова група намалява основно поради по-малкия брой момичета, които влизат във фертилна възраст и емиграционните процеси.

През 2020 г. в област Шумен броят на децата, родени от майки под 18 години е 42, докато през 2019 г. са били 53. Децата, родени от жени на възраст над 40 години са 46.

През 2020 г. средният брой живородени деца от една жена в област Шумен е 1.35, при 1.56 за страната. В градовете този показател е 1.20, а в селата – 1.54. За сравнение, през 2001 г. тоталният коефициент на плодовитост в област Шумен е бил 1.35 деца, а през 2019 г. – 1.51 деца.

Средната възраст на жените при раждане на първо дете в област Шумен през 2020 г. е 27.0 години, при 26.4 години през 2019 година. През 2020 г. са регистрирани 18 случая на многоплодни раждания, като при всички от тях са родени по две деца. Спрямо 2019 г. броят на многоплодните раждания намалява с 5.

През 2020 г. броят на живородените извънбрачни деца в област Шумен е 661. От 1995 г. в областта се наблюдава тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания. Техният относителен дял от 33.8% през 1995 г. достига до 61.2% през 2013 година. След това относителният дял на извънбрачните живородени деца намалява и достига до 54.0% от всички живородени през 2020 година. 

Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителства сред младите хора. За 88.0% от живородените извънбрачни деца в област Шумен има данни за бащата, което означава, че тези деца най-вероятно се отглеждат в семейна среда от родители, живеещи в съжителство без брак.

В регионален аспект най-висок е относителният дял на извънбрачните раждания в областите Ловеч (77.2%) и Враца (76.8%). Този дял е над 50.0% във всички области на страната с изключение на Благоевград (48.0%), Разград (43.8%) и Кърджали (39.3%).

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име