В област Шумен средната брутна месечна работна заплата за юли е 1 219 лв., за август – 1 202 лв., и за септември 1 252 лева, сочат данните на местното статистическо бюро.

Средната брутна заплата в областта остава по-ниска от тази за страната, която за месец септември е 1 543 лева. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) – 2 073 лв., а с най-ниско е област Благоевград – 1 016 лева.

По размер на средната работна заплата за месец септември област Шумен заема десето място сред 28-те области на страната.

През третото тримесечие на 2021 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен намалява спрямо второто тримесечие с 1.6% до 1 224 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 10.5%, „Други дейности“ – със 7.6%, и „Образование“ – с 4.9%. Най-голямо увеличение на заплатите се наблюдава в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 9.9%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 6.6%, и „Строителство“ – с 5.2%.

През наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта нараства с 11.1%, спрямо същото тримесечие на 2020 година. Спрямо същия период на предходната година, средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 12.1%, а в частния сектор – с 10.3%.

Наети лица през третото тримесечие в област Шумен

По предварителни данни наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на септември нарастват с 457, или с 1.0% спрямо края на юни, като достигат 44 030. Увеличение се наблюдава в единадесет от общо 19 икономически дейности, като то е най-голямо в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 31.2%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 11.8%, и „Финансови и застрахователни дейности“ – със 7.6%. Намаление на наетите лица е регистрирано в осем отрасъла, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Строителство“ – с 10.5%.

Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 29.6 и 14.5%.

Съпоставката с третото тримесечие на 2020 г. сочи, че към 30 септвември 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта са с 1 754, или с 3.8% по-малко.

В края на третото тримесечие на 2021 г. наетите в държавното управление в област Шумен са 1 825, в образованието – 3 976, а в хуманното здравеопазване и социална работа – 4 658.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2021 г., областта заема 13-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 780.8 хил., а най-малък в област Видин – 15.6 хиляди.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име