През 2020 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Шумен са 305.3 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 1.6%, съобщиха от регионалния статистически отдел.

В сектор „Строителство“ през 2020 г. инвестициите за ДМА са 20.4 млн. лв., или с 20.2% по-малко в сравнение с 2019 година.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 154.7 млн. лева, което е с 8.3% повече спрямо 2019 година. Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е секторът на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 49.9 млн. лева, като в сравнение с предходната година е регистрирано увеличение с 14.7%.

През 2020 г. в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове се наблюдава нарастване на направените инвестиции в машини, производствено оборудване и апаратура, като относителният им дял се увеличава с 8.8 пункта в сравнение с предходната година.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име