Средногодишното равнище на безработица за 2021 г. в Шуменска област е 9,2% , с 1,8 процентни пункта по-ниско спрямо предходната година (11,0% средно за 2020 г). Регистрираните безработни в бюрата по труда от областта средно за 2021 година са 7028 при  835  за предходната година, с 1328 повече.

За една година, спрямо декември 2020 г., броят на регистрираните безработни е спаднал с 1775 лица. Продължително безработните са с 440 по-малко спрямо края на предходната година, а относителният им дял се увеличава с 3,1 процентни пункта. Броят на безработните младежи е намалял и в края на 2021 г. те са 639. Тази група съставлява 10,5% от всички безработни лица, регистрирани в бюрата по труда от Шуменска област.

1537 неактивни лица, т.е. които не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа, са привлечени за ползване услуги на Агенция по заетостта, чрез организиране на трудови борси, информационни събития, срещи със завършващите образование, както и чрез работата на младежки, ромски, трудови медиатори и др.

Освен към безработните, дейността на бюрата по труда е насочена също към заети, учащи и пенсионери, като от началото на годината 127 са от тези групи, потърсили посредническите услуги по заетостта. Близо 80% от тях са постъпили на работа.

В град Шумен средногодишното равнище на безработица за 2021 година е 3,6%, с 1 пункт по-ниско спрямо 2020 г. Броят на регистрираните безработни средно за 2021 година е 1621 при 2083 за 2020 година, с 462 по-малко.

7419 безработни от област Шумен са постъпили на работа през 2021 г.

На работа през 2021 година са постъпили 7419 безработни лица. От тях най-голям е делът на лицата без квалификация –57,4% от всички започнали работа, следвани от лицата с работническа професия – 23,3% и със специалност – 19,4%. През 2021 година на работа са устроени 1238 младежи до 29-годишна възраст. В заетост са включени и 1424 безработни лица с регистрация в бюрото по труда над 1 година.

На първичния пазар на труда през 2021 г. работа са започнали 5835 безработни. С посредничеството на бюрата по труда от Шуменска област през 2021 година 4891 души са намерили трудова реализация в реалната икономика. По програми за заетост устроените са 411. По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” работа са започнали 1051 безработни. По насърчителните мерки за заетост на работа са постъпили 122 лица.

През 2021 година в бюрата по труда от областта са заявени 7256 работни места. На първичния пазар са обявени 5460 работни места. Най-голямо търсене на работна сила през годината се регистрира в преработващата промишленост (2477 заявени свободни работни места). Следват държавното управление (651), търговията (477), селското стопанство (444), хотелиерството и ресторантьорството (365), административни и стопански дейности (326), образованието (215), строителството (148). По програми за заетост са заявени 394 работни места. 115 са обявените работни места по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По мерки за заетост са заявени 98 работни места.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име