Средна брутна заплата в област Шумен по месеци.

В област Шумен средната брутна месечна работна заплата за април 2022 г. е 1 427 лв., за май – 1 413 лв., и за юни – 1 379 лева. Данните са на регионалната статистика.

Средната брутна заплата в областта остава по-ниска от тази за страната, която за месец юни 2022 г. е 1 710 лева. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) – 2 352 лв., а с най-ниско е област Кюстендил – 1 104 лева.

По размер на средната работна заплата за месец юни област Шумен заема осмо място сред 28-те области на страната.

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен нараства спрямо първото тримесечие на 2022 г. с 9.3% и достига 1 406 лева. Във всички 19 икономически дейности е регистрирано увеличение на заплатите, като в процентно изражение е най-голямо в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 20.8%, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Операции с недвижими имоти“ – с по 18.1%.

През наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта нараства с 13.0%, спрямо същото тримесечие на 2021 година. Спрямо същия период на предходната година, средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 6.6%, а в частния сектор – с 16.4%.

Наети лица

По предварителни данни наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на юни 2022 г. се увеличават с 367, или с 0.8% спрямо края на март 2022 г., като достигат 44 638. Увеличение на наетите лица се наблюдава в десет от общо 19 икономически дейности, като то е най-голямо в „Административни и спомагателни дейности“ – с 19.1%. Намаление е регистрирано в девет отрасъла, като в процентно изражение е най-значимо в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 5.7%, „Транспорт, складиране и пощи“ – с 4.7%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 4.0%.

Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 30.2 и 14.0%.

Съпоставката с второто тримесечие на 2021 г. сочи, че към 30.06.2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта са с 1 065, или с 2.4% повече.

В края на второто тримесечие на 2022 г. наетите в държавното управление в област Шумен са 1 869, в образованието – 4 006, а в хуманното здравеопазване и социална работа – 4 623.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2022 г., областта заема 13-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 789.1 хил., а най-малък в област Видин – 16.1 хиляди.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име