Приемът на документи за настаняване в новите социални жилища на ул. „Одрин“ №15 в Шумен започва от днес, 8 декември (четвъртък), съобщиха от Общината. 51 апартамента, изградени с европейски средства по ОП „Региони в растеж“ за близо 3 млн. лв., ще посрещнат своите обитатели. Общинските жилища са изцяло оборудвани и обзаведени с най-необходимите за живеене мебели и техника.

Желаещите да кандидатстват за настаняване могат да получат комплект от документи (Заявление и Декларация по чл.12, ал.1 от Наредбата за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Шумен) на гише №3 в Центъра за информация и услуги, който се намира на 1 етаж в сградата на общинската администрация и след попълване да ги подадат на същото гише. Работното време е от 8.30 до 17.30 часа. Комплектът от документи може да бъде изтеглен и по електронен път от сайта на Община Шумен, секция Административни услуги, Дирекция „Социална политика и здравеопазване“.

Настаняването в социалните жилища е за срок не по-дълъг от 3 години, считано от датата на сключване на договора за наем. Целта е да се осигури достатъчен период от време за социализация и интеграция на хората от уязвимите групи.

В социалните жилища могат да бъдат настанени представители на следните целеви групи:

  1. Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия;
  2. Родители с деца;
  3. Хора в риск от бедност и социално изключване.

Безработните пълнолетни лица трябва да са регистрирани в Дирекцията „Бюро по труда” в Шумен, активно да търсят работа и да не са отказвали предложение за работа и за включване в курсове за ограмотяване, квалификация и преквалификация. Децата трябва да са записани и да посещават редовно детска градина или училище, да имат избран личен лекар, задължителни имунизации по Имунизационния календар на Република България, както и да са преминали необходимите профилактични прегледи.

Заявленията се разглеждат от комисия, назначена от кмета на община Шумен. Отговарящите на изискванията се регистрират в картотека на лицата, желаещи да бъдат настанени в социално жилище. Настаняването се извършва по реда на вписване в картотеката до изчерпване на свободните места. Допълнителна информация може да се получи на тел. 054/ 857 672 от Татяна Петрова, ст. експерт „Социална политика и жилищно настаняване“ в общинската администрация.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име