Сн община Кубрат

Общинският съвет в Кубрат проведе първото си редовно заседание за 2023 г. Още в началото беше приет Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Кубрат през 2022 г., както и Годишен отчет за изпълнение на дейностите по Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината за 2022 г., съобщиха от пресцентъра на общината

По темата за безстопанствените кучета постъпиха няколко въпроса, свързани с образуваните дела по отношение на пострадали лица от нападения. На въпросите отговори заместник-кметът Мирослав Йорданов, който обобщи казуса с делата и изграждането на приюта, заявявайки, че до момента е имало проблем с доставката на специализиран превоз при транспортиране на животните, каквито са законовите изисквания на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/. Зам.-кметът Йорданов заяви, че приютът за безстопанствени животни е готов и вече функционира, с уточнението обаче, че той е с ограничен капацитет според изискванията и че в него се прибират само и единствено агресивните кучета. По тази точка от групата на „ЗНС“ постъпи запитване дали не може гражданите, притежаващи домашни кучета, да ги регистрират, а при неспазване на наредбата да бъдат санкционирани? На това запитване председателят на местния парламент Хюсеин Юмеров уточни, че то ще трябва първо да се оформи като предложение, а след това да бъде внесено и за обсъждане.

По време на заседанието съветниците приеха План за действие на Община Кубрат в изпълнение на областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите за 2021-2030 г., както и Годишния отчет за 2022 г. за изпълнение на Програмата за управление за периода 2019-2023 г. на кмета Алкин Неби. По тази точка също имаше въпроси, на които отговори кметът Неби.

Съветниците приеха Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 г., както и Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат за 2023 г. От групата съветници на ЗНС постъпи предложение всички ръководители на читалища да участват в изготвянето на читалищните програми и дейности. Общинският съвет прие също Общински План за младежта за 2023 г.

Местният парламент одобри придобиването на дълготрайни материални активи за снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Кубрат. По тази точка стана ясно, че към 31.декември 2022 г. неусвоените средства от постъпилите през 2020 г., 2021 г. и 2022 г. по бюджета на Община Кубрат трансфери от централния бюджет за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа са в размер на 449 211 лв. От тях 125 851 лв. представляват преходен остатък от средствата за зимно поддържане за 2020 г., 142 360 лв. – преходен остатък от снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа за 2021 г., а останалите 181 000 лв. – преходен остатък от средствата за снегопочистване за 2022 г.

На заседанието беше прието Общината да кандидатства за директно предоставяне на средства по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Съветниците приеха извършване на вътрешни компенсирани промени в одобрената с решение на Общински съвет-Кубрат план-сметка за определяне на необходимите разходи по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ на Община Кубрат за 2023 г., като кметът Неби изрично подчерта, че не става въпрос за увеличение на данъци и такси. Отговорът дойде след въпрос на общинския съветник Орхан Бедиханов дали отчисленията могат да се намалят, а с това и таксите за битови отпадъци за гражданите, тъй като от 2011 г. беше въведена такса депониране или т.н. отчисления за депониране. Целта беше да се насърчат общините да намалят количествата на отпадъците, които депонират като въвеждат разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци. Полемиката по тази докладна дойде след като на няколко пъти беше внушено, че Общината е увеличавала, или ще увеличава такса „смет“ за гражданите, което Алкин Неби категорично отхвърли. Кубратският градоначалник допълни, че Общината работи точно в тази насока за намаляване на тонажите, закупувайки съдове за смет в село Точилари и като експеримент разполага по един съд на домакинство, отчитайки, че тази практика вече дава положителни резултати.

По време на заседанието бяха разгледани и гласувани общо 16 докладни записки.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име