Сн. АП

Окръжна прокуратура – Шумен проведе своето годишно отчетно събрание на 22 март 2022 г. в присъствието на прокурор от Върховна касационна прокуратура Марио Стоянов, заместник–апелативния прокурор на Варна Станислав Андонов, председателите на Окръжен, Районен и Административен съд в града, директорът на териториалното звено на ДАНС, ръководството на Областната дирекция на МВР, съобщиха от АП.

Дейността на структурата беше представена от административния й ръководител, окръжен прокурор Орлин Куздов. Той започна своето изложение с констатацията, че и през 2022 г. прокуратурите в Шуменския съдебен район са работили в условията на устойчива натовареност, като обърна внимание на щатната заетост на Окръжната и Районната прокуратури в контекста на постигнатите през изминалата година резултати.

През отчетния период се затвърждава практиката прокурорите да се произнасят в срок до един месец при решаване на преписките. Делът на решените през 2022 г. преписки спрямо общо наблюдаваните остава висок – 96,7% . Прокурорите от съдебния район са наблюдавали общо 4182 преписки /от тях новообразувани 3727/, като всички са решени в едномесечния срок.

През изминалата година прокурорите от региона са наблюдавали общо 3801 досъдебни производства, като от тях новообразуваните са 2008. Затвърждава се тенденцията за висок процент решени досъдебни производства спрямо наблюдаваните. През 2022 г. те са 78,76%, през 2021 г. са били 82,46%, а през 2020 г. – 76,75%.

Внесени в съда са 766 досъдебни производства със 796 прокурорски акта. Предадени на съд са общо 822 лица. Внесените обвинителни актове са 198 срещу 222 лица. В 530 случая делата са решени със споразумения, а наложените глоби са 68 срещу 70 лица.

И през 2022 г. ръководствата на Окръжна и Районна прокуратури са осъществявали засилен контрол върху качеството и срочността на разследването. Административните ръководители следят за спазване на процесуалните срокове. През последните няколко години се наблюдава трайна тенденция за приключване в срок на значителна част от водените досъдебни производства. Предприети са административно-организационни мерки за подобряване срочността на разследване на висящите досъдебни производства, с оглед скъсяване на времевия интервал от започването на досъдебното производство до окончателното му решаване с краен прокурорски акт. 

През 2022 г. с влязъл в сила съдебен акт са осъдени и санкционирани общо 808 лица, на които са наложени общо 1275 наказания. Наложените наказания „лишаване от свобода“ ефективно са 107, 510 са присъдите „лишаване от свобода“ условно, с изпитателен срок, 79 са наложените „пробации“, 180 са лишени от права, общия брой наложени глоби е 293.

През 2022 г. в Окръжна прокуратура – Шумен е образувано и наблюдавано едно дело за убийство по чл.115 от НК, чието разследване все още не е приключило. Постигната е една присъда от 20 години „лишаване от свобода“ за убийство на две лица по чл.116 от НК, присъдата е влязла в законна сила през 2023 г.

През отчетния период са били наблюдавани седем досъдебни производства за настъпили пътно-транспортни произшествия със смъртни случаи, от тях пет са внесени в съда с обвинителни актове срещу пет лица за престъпления по чл.343, ал.1 б.в“ от НК,       а работата по другите две продължава.

Приоритет в дейността на административното ръководство на Шуменската окръжна прокуратура и през 2023 г. ще бъде продължаване мониторинга върху срочността и качеството на разследването в досъдебното производство, провеждано от разследващите органи в МВР и в Окръжен следствен отдел. Други важни цели, които ръководството на структурата си поставя, са висока ефективност на прокурорската работа, използване на бързото производство като възможност за бързо постигане на резултати и повишаване на общественото доверие към прокурорската дейност. С оглед постигането на последната цел, ще продължи спазването на медийната стратегия на Прокуратурата на Р. България и ще се придържа към утвърдената практика да отразява своята дейност пред обществеността, съобщават от АП.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име