iStock

През 2022 г. линията на бедност в област Шумен е 444.75 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 525.92 лв. за страната. При този размер на линията под прага на бедност са били 12.9% от населението в областта, при 22.9% за страната, сочат данните на местния отдел за статистически изследвания.

С най-висок относителен дял на бедните сред 28-те области в страната са областите Стара Загора – 33.9%, Добрич – 27.0%, Ловеч – 26.8%, и Перник –  25.5%.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност намалява с 11.4%, а относителният дял на бедното население намалява с 2.3 процентни пункта.

Ако разгледаме равнището на бедност по пол, относителният дял на бедните мъже в областта е 9.6%, а на бедните жени – 16.0%. В три области относителният дял на бедните мъже е по-голям от този при жените. От тях с най-голяма разлика са област Силистра (11.4 пункта) и област Видин (9.7 пункта).

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните от изследването през 2022 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност в област Шумен се повишава от 12.9 до 22.2%, или с 9.3 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност в областта нараства до 33.1%, или с 20.2 процентни пункта.

През 2022 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Монтана – съответно по 373 лв., а най-високата – в област София (столица) (832 лв.), следвана от областите Стара Загора (625 лв.), Варна (601 лв.) и Перник (595 лева). Област Шумен заема 20-то място по размер на линията на бедност средномесечно на лице.

При изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в областта.

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (SILC)“.

В изследването, проведено през 2022 г., в област Шумен са анкетирани домакинства от 30 населени места – 7 града и 23 села.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име