Сн. Община Разград

На първото работно заседание на Общински съвет-Разград бе приет Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

В по-голямата си част остава в сила Правилникът от предходния мандат 2019-2023 г., който бе действащ до влизане в сила на новия, съобщиха от администрацията. Една от промените е свързана с намаляване на броя на постоянните комисии с една, като се обединяват две комисии – по образование и наука и по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности в една – по образование и духовни дейности. Намалява от 3 на 2 дни и срокът, в който трябва да се предоставят на съветниците материалите за разглеждане преди заседанията на постоянните комисии. Останалите разлики са свързани с актуализиране на текстове, свързано със законови изменения. По време на заседанието имаше предложения във връзка с възнагражданията на общинските съветници, но вариантът те да са 1% от средната брутната заплата в Общинската администрация за съветник и 2% за председатели на комисии не се прие и остана вариантът от предходния мандат – съответно 65 и 70% от средната брутна заплата в администрацията. Докладната, внесена от Председателя на Общинския съвет Галина Георгиева-Маринова, бе приета с 20 гласа „за“ и 8 „против“.

Като втора в дневния ред бе разгледана докладната за формиране на постоянните комисии, също внесена от Георгиева. След обсъждане и нови предложения за председатели, повечето от които си направиха самоотводи, докладната бе одобрена с 21 гласа „за“ , 9 „против“ и 1 „въздържал се“.

Ето кои са председателите на постоянни комисии: Радиана Димитрова – на Постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическа политика; Стоян Ненчев – по управление на общинската собственост и стопанство; Николай Пенчев – по законност, превенция на корупцията, контрол на решенията, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации; Михаил Тодоров – по устройство на територията, транспорт на Общината; Валентина Френкева-Белчева – по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство; д-р Левент Апти – по социална политика, трудова заетост и здравеопазване; Елка Неделчева – по образование и духовни ценности; Левент Мехмедов – по младежта, спорта и туризма; Елис Фейзиева – по международно сътрудничество; Ивелина Ангелова – по подготовка на общински програми, проекти и контрол върху изпълнението им; Биляна Асенова – по общинско сътрудничество и взаимодействие с НСОРБ; Стоян Ненчев – на Постоянно действащата комисия за противодействие на корупцията. С тази докладна бяха избрани и двама заместник-председатели на местния парламент – Стоян Ненчев и д-р Левент Апти.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име